1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli największych organizacji lekarskich w Polsce, m. in. samorządu i związków zawodowych. Uczestnicy posiedzenia zadeklarowali podjęcie wspólnych, niezbędnych działań prowadzących do realnych zmian w ochronie zdrowia.

We wspólnym stanowisku przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia napisano, że przedstawiciele środowiska lekarskiego, „mając świadomość nadchodzącej katastrofy w ochronie zdrowia, wyrażają głębokie zaniepokojenie brakiem wystarczających działań zmierzających do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce”.

Lekarze napisali również, że rażącym przykładem braku tych działań jest fakt, „iż do dziś Prezydent RP nie podpisał nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mającej być doraźnym rozwiązaniem niektórych palących problemów”.

Przedstawiciele środowiska lekarskiego przypominają również, że w zapisach ww. ustawy nie uwzględniono najważniejszych postulatów środowiska lekarskiego, tj.:

− przeznaczenia co najmniej 6,8% PKB ze środków publicznych na ochronę zdrowia gwarantujących minimum bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów,

− zgodnego z oczekiwaniami środowiska uregulowania kwestii dyżurów medycznych i warunków pracy, bezpiecznych zarówno dla pacjentów jak i kadry medycznej,

− kompleksowego uregulowania kwestii wynagrodzeń wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

„Dalsze ignorowanie głosu lekarzy doprowadzi do pogłębienia już istniejącego realnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP” - podsumowują medycy.

Więcej informacji na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.