Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opracował „Atlas zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim”. Dokument bazuje na danych pozyskanych od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Analizie poddano jednostki chorobowe, które zostały określone na wcześniejszym etapie prac prowadzonych na potrzeby wsparcia obszaru zdrowia środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Opracowanie ma charakter diagnostyczny i stanowi jeden z kilku zeszytów opracowanych przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego (RR-RCAS), które funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach wydziału Rozwoju Regionalnego i wypełnia zadania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Analizie poddano 18 grup i jednostek chorobowych sklasyfikowanych zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD 10. Badanie dotyczyło zarejestrowanych i nowozarejestrowanych pacjentów z całego kraju, korzystających z opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego w 2014 roku.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość pacjentów leczonych w regionie pochodzi z województwa śląskiego, a tylko niewielki odsetek to mieszkańcy pozostałych województw, w tym głównie ościennych. W związku z powyższym w opracowaniu skupiono się na szczegółowym przeglądzie zarejestrowanych i nowozarejestrowanych pacjentów zamieszkujących województwo śląskie.

Struktura demograficzna badanych wskazuje na przewagę liczby kobiet w zdecydowanej większości analizowanych grup i jednostek chorobowych. Większy odsetek pacjentów płci męskiej odnotowuje się jedynie w przypadku zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ogółem, w tym również zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych oraz dwóch jednostek chorobowych występujących w ramach chorób układu oddechowego: pylicy płuc i gruźlicy. Ponadto przewagę mężczyzn odnotowuje się w chorobie niedokrwiennej serca.

Zebrany materiał pozwolił również wstępnie określić zależność pomiędzy liczbą zachorowań mieszkańców województwa śląskiego na poszczególne grupy i jednostki chorobowe, a wiekiem pacjentów. Mieszkańcy będący w wieku przedprodukcyjnym najczęściej (w porównaniu do pozostałych grup wiekowych) podejmowali leczenie z powodu: zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ogółem (53% ogółu leczonych), a także zniekształcenia kręgosłupa (89% ogółu leczonych). Pacjenci w wieku poprodukcyjnym najczęściej podejmowali leczenie z powodu: chorób układu krążenia ogółem (51% ogółu leczonych), w tym również choroby niedokrwiennej serca (60,9% ogółu leczonych), nowotworów złośliwych (54% ogółu leczonych) oraz cukrzycy (56% ogółu leczonych). Mieszkańcy województwa będący w wieku produkcyjnym dominują w pozostałych grupach i jednostkach chorobowych. Największą przewagę nad pacjentami z pozostałych przedziałów wiekowych osiągają w przypadku zachorowań na: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną oraz gruźlicę.

Zarejestrowani mieszkaocy województwa śląskiego częściej korzystają z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej aniżeli ze szpitalnej. Najniższy odsetek korzystających z opieki ambulatoryjnej odnotowuje się wprzypadku zaburzeo nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (57%). W przypadku zaburzeo refrakcji i akomodacji oka oraz zniekształceo kręgosłupa ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej korzysta natomiast blisko 100% pacjentów. Natomiast większy odsetek chorych korzystających z opieki szpitalnej występuje jedynie w ramach leczenia zaburzeo psychicznych i zaburzeo zachowania spowodowanych użyciem substancji psychoaktywnych (84%).

Więcej: rcas.slaskie.pl