Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o ustosunkowanie się do stanowiska lekarzy i świadczeniodawców Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w kwestii dotyczącej konieczności zmiany obowiązujących przepisów związanych z możliwością wystawiania orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania sportu dzieciom i młodzieży do ukończenia 19. roku życia przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

– Jesteśmy zadowoleni, że rzecznik Praw Pacjenta zainteresował się problemem, który – w naszym przekonaniu – wymaga pilnego rozwiązania. Młodzi ludzie powinni bez przeszkód prowadzić aktywny tryb życia! Od tego zależy ich zdrowie! – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Na początku marca br lekarze PPOZ skierowali do Ministra Zdrowia, profesora Łukasza Szumowskiego, pismo, w którym wskazali na konieczne i pilne wprowadzenie zmian w ustawie o sporcie tak, aby nie każda dodatkowa aktywność fizyczna była uznawana za uprawianie sportu (do czego potrzebne jest orzeczenie lekarskie).

W ocenie PPOZ podstawowym błędem popełnionym na etapie uzgodnień międzyresortowych przy procedowaniu nad ustawą o sporcie było to, że wpisano do niej delegację do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia do uprawiania sportu bez zdefiniowania jaki rodzaj aktywności fizycznej jest uprawianiem sportu, a jaki jest jedynie rekreacją (do podejmowania której wystarczyłaby informacja o stanie zdrowia wynikająca z badań bilansowych do 18. roku życia oraz oświadczenie złożone przez osobę pełnoletnią lub opiekuna prawnego w przypadku osoby nieletniej, jeżeli złożenia takiego oświadczenia domagał się będzie organizator takich zajęć).

Świadczeniodawcy PPOZ poinformowali Ministra Zdrowia, że do czasu wprowadzenia koniecznych unormowań prawnych – każdy zgłaszający się po orzeczenie lekarskie będzie traktowany przez lekarzy rodzinnych jako sportowiec (zgodnie z obecną literą prawa) i przed wydaniem orzeczenia kierowany na konsultację specjalistyczną do poradni medycyny sportowej.

Na zdecydowane stanowisko oraz przedstawione przez PPOZ argumenty zareagował Rzecznik Praw Pacjenta, który zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy oraz przekazanie do jego wiadomości odpowiedzi udzielonej Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia.


Źródło: PPOZ