Instytut Medycyny Pracy w Łodzi będzie administrował Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Projektowane rozporządzenie rozwiązuje problem informowania Komisji Europejskiej oraz innych państw członkowskich o zaistnieniu ciężkiego działania niepożądanego spowodowanego użyciem produktu kosmetycznego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych nakłada obowiązki związane z informowaniem o ciężkim niepożądanym działaniu.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia ośrodkiem administrującym Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych w Polsce będzie Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Jak argumentuje resort zdrowia, Instytut spełnia wymagania określone w ustawie o produktach kosmetycznych, czyli:

  1. posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie zagadnień objętych przeprowadzaniem ocen i kwalifikacji ciężkich działań niepożądanych;
  2. posiada doświadczenie w zakresie dotyczącym toksycznego działania substancji i mieszanin chemicznych;
  3. posiada doświadczenie w zakresie dotyczącym narażenia na działanie produktu kosmetycznego oraz substancji i mieszanin chemicznych;
  4. zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje dla przeprowadzania ocen i kwalifikacji ciężkich działań niepożądanych;
  5. stwarza warunki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.