Prezydium NRL na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. podjęło Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że termin wejścia w życie obowiązkowego wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej, tj. 1 stycznia 2021 r., oraz prowadzony pilotaż e-skierowań, powinny pozwolić zweryfikować zasadność przewidzianego w opiniowanym projekcie zakresu skierowań, które powinny być wystawiane w postaci elektronicznej i dokonać przed tą datą niezbędnych korekt.

Prezydium NRL przypomina, że mimo określenia w projekcie terminu wejścia w życie rozporządzenia na dzień 1 kwietnia br., w mocy pozostaje ustawowo określona data, do której można wstawiać skierowania w formie papierowej. Jest to dzień 31 grudnia 2020 r.

Dotąd, uprawnienie do wystawiania skierowań w formie papierowej do 31.12.2020 r. wynikało z przepisu art.56 ust.3 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Przepis ten jednak utraci swą moc w dniu 1 kwietnia br. Zostanie on zastąpiony z tym samym dniem przez analogiczny przepis art.12 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.[Dz.U. 2018.2429].

Źródło: NIL