Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności rozszerzyła rejestrację preparatu pembrolizumab o leczenie adiuwantowe dorosłych i dzieci ≥12 r.ż. chorych na czerniaka w IIB lub IIC stopniu zaawansowania, po wykonaniu doszczętnej resekcji.

Skuteczność oceniano w KEYNOTE-716 (NCT03553836) - wieloośrodkowym, randomizowanym (1:1), podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem pacjentów z całkowicie wyciętym czerniakiem w stadium IIB lub IIC.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej pembrolizumab 200 mg lub pediatryczną (≥12 lat) dawkę 2 mg/kg dożylnie (maksymalnie 200 mg) co trzy tygodnie lub placebo przez okres do jednego roku do nawrotu choroby lub niedopuszczalnej toksyczności.

Głównym punktem końcowym skuteczności był oceniany przez badacza czas przeżycia bez nawrotów (RFS). Badanie wykazało statystycznie istotną poprawę RFS w czasie pierwszej analizy pośredniej u pacjentów przydzielonych losowo do ramienia pembrolizumabu w porównaniu z placebo, ze współczynnikiem ryzyka wynoszącym 0,65 (95% CI: 0,46, 0,92; p=0,0132). Mediana RFS nie została osiągnięta w żadnym z ramion.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi w badaniu KEYNOTE-716 (≥ 20%) były zmęczenie, biegunka, świąd i ból stawów.

Więcej: www.fda.gov