„Chcę z przyjemnością zakomunikować, że podpisaliśmy porozumienie z protestującymi ratownikami medycznymi. Porozumienie ma charakter trójstronny. Jest podpisane zarówno przez przedstawicieli komitetu protestującego, jak i przez stronę pracodawców” - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Innego zdania jest m.in. Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.

W środę (22 września) na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił porozumienie z ratownikami medycznymi. Porozumienie zawarto między ministrem zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Ze strony MZ szefem zespołu negocjacyjnego był minister Waldemar Kraska.

Treść porozumienia

We wtorek wieczorem OZZRM opublikował treść zawartego między stronami porozumienia.

Minister Zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ przyjęli następujące ustalenia:

1. Minister zdrowia zobowiązuje się do zwiększenia od 1 października bieżącego roku budżetu na zadania ZRM. Środki na zadania ZRM będą obejmowały nakłady:

- Wynikające ze zwiększonej wyceny ryczałtu dobowego ZRM dokonanej przez AOTMiT

- Niezbędne do pokrycia kosztów dodatku wyjazdowego, o którym mowa w pkt.

2. Pracodawcy zobowiązują się do wypłaty od dnia 1 października br. Członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowe stawki w przypadku umów cywilno-prawnych.

3. Pracodawcy zobowiązują się do włączenia do podstawy wynagrodzenia dodatku wyjazdowego wraz z uwzględnieniem pochodnych, obowiązującego przed dniem podpisania niniejszego porozumienia w danej jednostce (dysponenta ZRM)

4. Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego dodatku wjazdowego, o którym mowa w pkt 2.

5. Pracodawcy zobowiązują się do zapewnienia dla pracowników wykonujących zawód medyczny w Z R M, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Wskazana stawka obejmuje dodatek za pracę w zespołach dwuosobowych; nie obejmuje dodatków: wyjazdowego o którym mowa w punkcie 2. oraz innych dodatków funkcyjnych wynikających z umów cywilnoprawnych.

6. Pracodawcy zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia dialogu ze środowiskiem ratowników medycznych i wypracowania rozwiązań akceptowalnych dla obu stron, zapewniających prawidłowe działanie ZRM.

7. Komitet protestacyjny ratowników medycznych zobowiązuje się do zaprzestanie akcji protestacyjnej z dniem podpisania niniejszego porozumienia.

Dokument podpisali wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Piotr Dymon z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz przedstawiciel Związku Pracodawców RM.

Środowisko podzielone

Część ratowników twierdzi, że protest trwa nadal, a podpisane porozumienie nie spełnia postulatów środowiska.

„Porozumienie zostało podpisane z jednym związkiem ratowników medycznych. Natomiast większość środowiska nie identyfikuje się z tym podpisem. Dziś kontynuacja protestu!” - przekazał Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia.

Stanowisko w tej sprawię podjęło dziś również Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, które „wyraża stanowczy protest, wobec wybiórczego i niesprawiedliwego potraktowania ratowników medycznych pracujących w systemie ochrony zdrowia, a w szczególności w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”.

PTRM zaznacza, że strony które podpisały porozumienie, nie reprezentowały całego środowiska zawodowego ratowników medycznych. „Stąd tym bardziej jest niezrozumiałe, że wobec odbywających się rozmów przedstawiciela strony Rządowej z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia, Resort Zdrowia podpisuje osobne porozumienie dotyczące tylko wybranej części naszej grupy zawodowej”.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych podkreśla, że biorąc udział w trwającym obecnie proteście, zabiega „o właściwe umocowanie całej grupy zawodowej ratowników medycznych oraz o godne wynagrodzenie dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych”.

„Nie akceptujemy przyjętych w porozumieniu rozwiązań i traktujemy to, jako celowe i świadome podzielenie środowiska ratowników medycznych. Będziemy się domagać, by w trakcie realizacji przedstawionych postulatów Minister Zdrowia jednolicie traktował całe środowisko ratowników medycznych” - napisano w podjętym stanowisku.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych zachęca wszystkich ratowników medycznych do przyłączenia się do protestu i udział w Białym Miasteczku.