Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) ma poprawić jakość, dostępność i bezpieczeństwo świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Na modernizację polskich szpitali do 2029 roku resort zdrowia chce przeznaczyć ok. 7 mld zł.

- Niezależnie od przygotowań do IV fali koronawirusa pracujemy również razem ze szpitalami klinicznymi nad przyśpieszeniem procesu modernizacji całego szpitalnictwa w Polsce. Pierwszym ważnym elementem jest modernizacja infrastruktury. W najbliższych latach dzięki środkom z Polskiego Ładu oraz z UE nakłady na ten cel znaczącą wzrosną. W ramach Funduszu Medycznego uruchomimy Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej zorganizowanej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.

SMPL jest częścią Funduszu Medycznego (FM). W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono 4 subfundusze, w ramach których powstają i będą powstawały dedykowane programy i działania służące realizacji celów Funduszu Medycznego:

  • Subfundusz infrastruktury strategicznej
  • Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych
  • Subfundusz rozwoju profilaktyki
  • Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Główne założenia do SMPL

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych będzie wdrażany poprzez ustanowienie przez Radę Ministrów uchwały ws. przyjęcia Programu inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi Minister Zdrowia. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a MZ. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Subfundusz obejmuje działania w następujących obszarach:

  • wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych;
  • wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego;
  • wymiana łóżek szpitalnych.

Pierwsze nabory wniosków zaplanowane są na ostatni kwartał 2021 r. Wtedy przeznaczymy:

698 mln zł na rozwój infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych - przekształcenie istniejących łóżek (oddziałów) w łóżka opieki długoterminowej;
126 mln zł na wsparcie ratownictwa medycznego – budowę i modernizację lądowisk/lotnisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR);
129 mln zł na wymianę łóżek szpitalnych.

Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w następnych latach.

W przypadku zidentyfikowania większych potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych, kwota alokowana na Program inwestycyjny Modernizacji Podmiotów Leczniczych może zostać zwiększona w ramach środków dostępnych w Funduszu Medycznym (łącznie blisko 40 mld zł do 2029 r.)

Cele inwestycyjne zaplanowane w ramach SMPL:

177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej
60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii
15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej
1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii
90 tys. 300 wymienionych łóżek szpitalnych, w tym 4,5 tys. łóżek intensywnej opieki medycznej
387 zmodernizowanych o doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
422 zakupionych ambulansów
22 doposażonych baz LPR

Źródło: Ministerstwo Zdrowia