Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorócwo na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I półroczu 2019 r.

Z danych przekazanych z OW NFZ za I półrocze 2019 r. wynika, że:

  • wpłynęło łącznie 628 zgłoszeń o nieprawidłowościach;
  • z 628 zgłoszeń zakończono 460 postępowań wyjaśniających, w toku wyjaśniania pozostało 161 postępowań, 7 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ;
  • z 460 zakończonych postępowań, merytorycznie zakończono 428 zgłoszeń, z czego 259 zgłoszeń uznano za zasadne, co stanowi 60,51% spraw zakończonych merytorycznie (tj. 56,30% wszystkich spraw zakończonych);
  • ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 113 166,63 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja;
  • odzyskano kwotę 16 040,97 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 32 525,62 zł;
  • największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili – 518 zgłoszonych nieprawidłowości;
  • najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, refundacja leków oraz rehabilitacja lecznicza.

Źródło: NFZ