19 lipca wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, które wprowadzają zmiany w sposobie rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe świadczeniobiorców.

  1. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia ww. skierowanie, w przypadku dorosłych, nie wcześniej niż przed upływem 12. miesięcy od okresu, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
  2. w niezmienionym brzmieniu pozostał zapis rozporządzenia w zakresie zalecanej częstotliwości korzystania z leczenia uzdrowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej, tj. nie częściej niż raz na 18 miesięcy;
  3. zapisy punktów 1 i 2 nie dotyczą leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym;
  4. skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w terminie 30 dni od daty wystawienia przez lekarza przesyła się do oddziału wojewódzkiego NFZ, skierowanie może być przesłane przez pacjenta wskazanego w skierowaniu lub przez świadczeniodawcę;
  5. skierowania nie będą już podlegały weryfikacji po upływie 18. miesięcy od dnia ich wystawienia;
  6. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wystawiający skierowanie, nie będzie już określał miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej, tylko lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony w OW NFZ;
  7. obowiązuje nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (wzór - plik PDF).

Źródło: NFZ