Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Prezydium zwraca uwagę, że wątpliwości budzą rozbieżności pomiędzy brzmieniem § 7 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, w myśl którego rozliczenie wdrożenia modelu specjalnego żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym w ramach pilotażu ma się odbywać z wykorzystaniem opłaty za usługę według stawki w wysokości 18,20 zł za osobodzień pobytu na oddziale, a treścią uzasadnienia do projektu, z którego wynika, że program pilotażowy zakłada podwojenie stawki podstawowej przeznaczonej na finansowanie żywienia grupy docelowej. Ponadto z treści uzasadnienia wynika, że na pozostałe koszty pilotażu takie jak: wynagrodzenie dla dietetyka, działania edukacyjne ma być przeznaczone 30 % ww. stawki żywieniowej.

Zdaniem Prezydium NRL, powyższe oznacza de facto, że dzienna stawka żywieniowa dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym nie zostanie podwojona tak jak to wskazuje projektodawca w uzasadnieniu. Prezydium protestuje przeciwko określeniu stawki za osobodzień pobytu na oddziale na poziomie 18,20 zł.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy brzmieniem przepisów projektu rozporządzenia a treścią jego uzasadnienia, NRL prosi o wyjaśnienie czy kotwa 18,20 zł. będzie kwotą dodatkową do podstawowej stawki żywieniowej przewidzianej na pacjenta w danym szpitalu.


Źródło: NIL