Samorząd województwa opolskiego chce fundować stypendia studentom medycyny, którzy po zakończeniu nauki zobowiążą się do pracy w regionie.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, na początek takim finansowym wsparciem objętych zostanie 30 studentów. – Jesteśmy otwarci na zwiększenie liczby tych studentów. Według naszych analiz, najlepiej jakby corocznie zatrudnienie otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki w naszych szpitalach. Pieniądze chcemy przyznawać już w tym roku akademickim – zapowiada marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Jak zaznacza wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek jednym z zasadniczych elementów systemu ochrony zdrowia są zasoby kadrowe. – Zmagamy się podobnie jak wszystkie kraje europejskie z niedostateczną liczbą lekarzy. Niedobór w tej grupie personelu spowodowany jest wieloma czynnikami m.in. poziomem wynagrodzenia i związaną z tym migracją zarobkową oraz starzeniem się społeczeństwa, które nie omija lekarzy, stwarzając problemy z zastępowalnością pokoleniową w tej grupie zawodowej – zauważa Roman Kolek. Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Zasady przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim zostaną poddane konsultacjom m.in. z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Ostatecznie projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu przez radnych sejmiku województwa opolskiego.

Według założeń o stypendium będzie mogła ubiegać się osoba, która:

  • jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonego pełnymi latami,
  • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt 4, w którym podejmie zatrudnienie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego