Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poinformował, że prezydium związku na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 4 grudnia podjęło uchwałę o poparciu OZZL dla działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w postaci wszczynania sporów zbiorowych przez organizacje zakładowe związku.

Jednocześnie Prezydium ZK OZZL wezwało wszystkich lekarzy, zatrudnionych w tych szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej, w których OZZPiP będzie przeprowadzał referenda strajkowe do wzięcia udziału w referendum i wyrażenia w nich zgody na strajk OZZPiP.

OZZL zapowiada również, że dalszy brak postępu w negocjowaniu nowej wysokości tzw. współczynnika pracy dla lekarza specjalisty w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowoduje, że OZZL podejmie decyzję o wchodzeniu w spory zbiorowe organizacji zakładowych OZZL.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Związek przypomina, że od maja Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie przedstawić swojego stanowiska w sprawie wysokości współczynnika pracy dla lekarza specjalisty we w/w ustawie. Współczynnik ten, będący „krotnością” przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok ubiegły, określa wysokość płacy zasadniczej, gwarantowanej (minimalnej) dla lekarza specjalisty i obecnie wynosi 1,27.

„Nawet poprzedni minister zdrowia Łukasz Szumowski uznał tę wysokość za zbyt niską, skoro w roku 2018 ustalił pensję zasadniczą dla lekarzy specjalistów w wysokości odpowiadającej 1,6 przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni” - wskazuje Krzysztof Bukiel, przewodniczący ZK OZZL.


Źródło: OZZL