Rzecznik Praw Pacjenta i Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem współpracy jest wypracowanie standardów postępowania personelu medycznego Szpitala w zakresie zwiększania standardu realizacji praw pacjenta w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz podjęcie działań na rzecz edukacji zdrowotnej obywateli.

Podpisanie porozumienia to efekt starań Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w zakresie podnoszenia standardów przestrzegania praw pacjenta i woli współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, jako organem właściwym w zakresie ochrony tych praw.

– Dbanie o przestrzeganie praw pacjenta leży nie tylko w gestii Rzecznika Praw Pacjenta, ale także w interesie wszystkich podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Pacjent, który jest zadowolony z uzyskanych świadczeń z pewnością z większym zaufaniem obdarzy zarówno personel medyczny, jak i sam podmiot leczniczy – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Porozumienie zakłada podjęcie współpracy w ramach trwającego dwa lata programu pilotażowego, w ramach którego zostanie m.in. zweryfikowany stopień przestrzegania praw pacjenta w codziennej działalności Szpitala, w oparciu o dane dotyczące skarg i wniosków pacjentów, jakimi dysponuje nie tylko Szpital, ale także Rzecznik Praw Pacjenta. Ponadto Dyrektor Instytutu przekaże Rzecznikowi informacje o dobrych praktykach w realizacji praw pacjenta wdrożonych w Szpitalu.

>>>ZOBACZ TEŻ: Prawie 70 proc. Polaków niezadowolonych z opieki zdrowotnej

W ramach pierwszego etapu współpracy zaplanowano również przeprowadzenie bieżących badań ankietowych, skierowanych zarówno do pacjentów, jak i personelu medycznego. Głównym celem badania ankietowego będzie ustalenie poziomu znajomości praw pacjenta przez personel Szpitala oraz samych pacjentów, a także zdiagnozowanie najczęściej pojawiających się sytuacji, których wystąpienie może doprowadzić do naruszenia prawa pacjenta (bądź do takiego naruszenia już doprowadziło).

Kolejny etap współpracy odbywać się będzie w ramach wspólnych spotkań zespołów roboczych, podczas których zaplanowano konsultacje dotyczące określenia standardów postępowania w obszarach najbardziej zagrożonych naruszeniem praw pacjenta; ale także wymianę informacji oraz dobrych praktyk już obowiązujących w Szpitalu w zakresie przestrzegania praw pacjentów. Uzyskane w ramach badań ankietowanych wyniki oraz wspólne ustalenia zespołów konsultacyjnych będą podstawą do opracowania programów szkoleń profilowanych dla poszczególnych grup personelu medycznego, przy uwzględnieniu już posiadanej wiedzy w dziedzinie praw pacjenta oraz stopnia doświadczenia zawodowego kadry – nie tylko medycznej – Szpitala.

W terminie 6 miesięcy od zakończenia programu, Rzecznik Praw Pacjenta wyda opinię o jego realizacji. W przypadku pozytywnej oceny uzyskanej w związku z realizacją założeń programu pilotażowego, Rzecznik wyda dokument potwierdzający zakończenie programu pilotażowego wraz z ewaluacją wynikającą z udziału w programie.


Źródło: Biuro RPP