21 czerwca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Poniżej publikujemy treść stanowiska w całości:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sposób zdecydowany popiera inne grupy zawodowe w słusznych dążeniach do podwyższenia współczynników pracy, w oparciu o które obliczane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dlatego podkreślenia wymaga, że - wbrew temu co na konferencji prasowej powiedział Minister Zdrowia - środowisko pielęgniarek i położnych, zapowiadające manifestację, nie jest odosobnione w swoich postulatach i ma poparcie samorządu lekarskiego.

Odnosząc się do uchwalonej dnia 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw samorząd lekarski z aprobatą odnosi się do poprawek wprowadzonych do tej ustawy przez Senat. Poprawki Senatu wytyczają właściwy kierunek, który posłowie podczas ponownego rozpatrywania projektu powinni wziąć pod uwagę.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ustawa w brzmieniu przyjętym przez Sejm w dniu 26 maja 2022 r. nie odpowiada słusznym oczekiwaniom płacowym wielu środowisk medycznych, a w szczególności przyjętym przez Krajowy Zjazd Lekarzy postulatom środowiska lekarskiego. Obecnie współczynniki wynagrodzenia lekarzy w Polsce w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia są jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej. Środowisko lekarskie nie spodziewa się natychmiastowego wzrostu płac do 3 średnich krajowych dla lekarza specjalisty i 2 średnich dla lekarza bez specjalizacji, ale oczekuje, że ustawa powinna gwarantować stopniowy wzrost wynagrodzeń lekarzy, aż do osiągnięcia tego poziomu. Celem tych postulatów jest zracjonalizowanie trybu pracy lekarzy, co w sposób oczywisty przełoży się na bezpieczeństwo leczenia, a tym samym poprawę opieki nad pacjentem. Lekarze chcą pracować w systemie umożliwiającym wykonywanie pracy w wymiarze czasu równemu jednemu etatowi, w systemie, który nie będzie wymuszał pracy ponad siły, mającej być sposobem na łatanie dziur kadrowych w publicznych placówkach medycznych, w systemie, który zapewni bezpieczeństwo pacjentowi.

Zaniedbywany przez lata polski system ochrony zdrowia zmagający się z problemami kadrowymi, problemami z dostępem pacjentów do świadczeń, skutkami niedofinansowania, wymaga zmian organizacji pracy personelu medycznego, który jest przeciążony, wypalony i rozczarowany podejściem władz odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. Samorząd lekarski przypomina, że to na barkach personelu medycznego, pracującego w niewydolnym systemie, podtrzymywana jest opieka zdrowotna w naszym kraju.

Źródło: NIL