Kwiecień to nadal intensywny czas pracy dla obsługi infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Pracownicy odebrali łącznie prawie 12 000 połączeń. Na ich podstawie interweniowali w 1504 przypadkach. W porównaniu do marca odnotowano lekki spadek sygnałów o 15%, w tym dotyczących problemów w zakresie sytuacji związanej z pandemią COVID-19 - poinformowało Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Interwencje

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta bezpośrednio po zgłoszeniu problemu podejmują działania z uwagi na pilny stan w jakim znalazł się pacjent (osoba dzwoniąca). Szczególną troską obejmują osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety w ciąży, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chorych onkologicznie. W kwietniu interwencje dotyczyły wsparcia, m.in.:

 • w dostępie do leków dla dzieci i seniorów leczonych przewlekle i wyznaczania odległych terminów ich przygotowania;
 • problemów z kontaktem telefonicznym z przychodnią;
 • trudności w zarejestrowaniu się do zabiegu planowego, w warunkach szpitalnych;
 • w zapewnieniu kontaktu z osobami w stanach terminalnych w szpitalach;
 • zapewnienia dostępu do bezpośredniego badania w sytuacji nieskuteczności porady telefonicznej;
 • pobytu opiekuna dla pacjentów wymagających dodatkowej opieki pielęgnacyjnej;
 • zapewnienia lekarza do stwierdzenia zgonu w miejscu pobytu zmarłego pacjenta.

Ogólnie, zgłoszenia w kwietniu dotyczyły zróżnicowanej problematyki, której tło w większości powodowane jest sytuacją epidemiologiczną i związanymi z tym ograniczeniami. Szczegółowa analiza zgłoszeń pozwoliła na wyodrębnienie zasadniczych obszarów problemów, z którymi spotykają się pacjenci:

Podstawowa Opieka Zdrowotna i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Poza zgłoszeniami wymagającymi interwencji najwięcej sygnałów nadal odnotowujemy w zakresie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej i innych poradni specjalistycznych ‒ ponad 55,5%. W tym obszarze nastąpił wzrost sygnałów o 3,8 % w porównaniu do marca 2021 r. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły:

 • braku możliwości swobodnego wejścia do przychodni (przychodnie zamknięte, ograniczające świadczenia do teleporady) - głównie POZ;
 • odmowy realizacji wizyty osobistej i nadal praktykowane praktyki stosowania teleporady pomimo zmiany zasad zmieniających standard teleporady z marca 2021 (rozporządzenie. MZ);
 • problemów z dodzwonieniem się do placówki i alternatywnych form kontaktu z placówką (np. e-mail – większość podmiotów nie ujawnia adresów poczty elektronicznej dla pacjentów);
 • długiego oczekiwania na wystawienie recepty oraz odmowy ich wystawiania (bezpłatnych i refundowanych);
 • problemów z rejestracją do specjalisty i długich terminów oczekiwania lub braku wyznaczania terminu;
 • ograniczania dostępu do świadczeń diagnostycznych.

Leczenie szpitalne

Ponad 31,0% (wzrost o 4,5 % w porównaniu do marca 2021 r.) wszystkich połączeń telefonicznych. Zgłoszenia dotyczyły:

 • ograniczenia porodów rodzinnych oraz wykonania testów komercyjnych (odpłatnych) przed przyjęciem do szpitala lub uczestnictwem w porodzie rodzinnym;
 • odmowa wystawienia e-skierowania na test dla pacjentów zaplanowanych do leczenia a mieszkających w odległych miejscach;
 • odsyłania do lekarzy kierujących na leczenia szpitalne po skierowania na badania diagnostyczne;
 • poważne ograniczenie dostępu do specjalistycznego leczenia szpitalnego;
 • odmowy kwalifikacji na planowe leczenie na podstawie skierowań do leczenia;
 • odwoływanie planowych procedur operacyjnych i leczenia szpitalnego;
 • zastrzeżenia do funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz brak zapewnienia adekwatnej do stanu zdrowia opieki;
 • ograniczenie dostępności do specjalisty po leczeniu szpitalnym (ciągłość leczenia);
 • wielokrotnej zmiany terminów planowego leczenia szpitalnego;
 • problemów z odwiedzinami pacjentów przebywających w szpitalu (w tym dotyczy pacjentów w stanach terminalnych).

Kwarantanna i izolacja

6 proc. dzwoniących (spadek o 0,8 % w porównaniu do marca 2021 r.) na Telefoniczną Informację Pacjenta zgłaszało zastrzeżenia dotyczące przedłużającej się kwarantanny lub izolacji oraz zwłoki w udostępnieniu wyników badań na obecność SARS-CoV2. Pojawiały się także sygnały o odmowie przyjazdu wymazobusu do miejsc izolacji oraz zapytania o interpretację przepisów wprowadzających zasady przestrzegania reżimu sanitarnego.

Pacjenci informowali także o problemach w kontaktach z Sanepidem, długim czasie oczekiwania na wykonanie testów, uzyskania wyników czy podjęcia decyzji o skróceniu kwarantanny oraz odsyłaniu w sprawach dotyczących nadzoru nad epidemią na inne infolinie.

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19

Ponadto, w ramach powyższych sygnałów 20,3% dotyczyło problematyki realizacji Narodowego Programu Szczepień (wzrost ok. 30% w stosunku do marca 2021r.). Zgłaszane problemy najczęściej dotyczyły niezadowolenia z rejestracji na szczepienia oraz uwag i zastrzeżeń do systemu rejestracji.

Pacjenci zgłaszali również stosowanie praktyk naruszających równy dostęp do szczepień, który był uzależniony od deklaracji złożonej w danej placówce POZ, w tym nadmiernego odwoływania, anulowania i zmian terminów I i II dawki szczepienia. Pacjenci skarżyli się także na problemy w zakresie zmiany terminów na wniosek pacjenta, w sytuacji nałożenia się terminów z innymi zaplanowanymi świadczeniami zdrowotnymi (np. w leczeniu uzdrowiskowym i szpitalnym) czy problemów z dostępem do szczepiania w warunkach szpitalnych (osoby z grupy ryzyka anafilaktycznego) zaleconych w toku kwalifikacji przez lekarza.

Pojawiały się również uwagi związane z brakiem możliwości wyboru szczepionki przez pacjenta czy krytyka nadmiernego zmieniania reguł procesów rejestracji.

Swoje niezadowolenie sygnalizowały osoby z przewlekłymi schorzeniami w dostępie do gr. 1b (np. cukrzyca) oraz niezaszczepieni seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami pozostające w domach (brak punktów mobilnych).

Źródło: Biuro RPP