21 kwietnia br. Senat RP zakończył prace nad ustawą Prawo farmaceutyczne. Senatorowie utrzymali zapisy dotyczące tzw. zasady „Apteka dla Aptekarza”, zachowano także kryteria geograficzno-demograficznych przy otwieraniu nowych aptek. Regulacja zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Za przyjęciem ustawy głosowało 47 senatorów, 32 było przeciw, czterech wstrzymało się.

Nowelizacja została przygotowana jako projekt poselski PiS i od początku prac wzbudzała kontrowersje. Sprzeciw wobec jej przyjęcia wyrażały m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Zdaniem organizacji, przyjęte regulacje są oderwane od interesów pacjentów, dla których istotne są niskie ceny leków nierefundowanych oraz pełen asortyment leków. Przedsiębiorcy podkreślali również, że przepisy wydają się uwzględniać interes wąskiej grupy przedstawicieli korporacji aptekarskiej, hurtowni farmaceutycznych oraz dużych koncernów farmaceutycznych.

Nowelizację popierały jednak kluczowe organizacje, skupiające w sumie ponad pół miliona osób reprezentujących tzw. „biały personel” (samorządy: aptekarski, lekarski, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych), a także młodzi farmaceuci zrzeszeni wokół Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Aptekarze podkreślają, że ustawa zakłada powrót do tradycyjnej roli apteki, traktowanej jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu oferującego sprzedaż leków.

Ustawa zakłada przeniesienie na farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie nowych aptek. – Placówki funkcjonujące obecnie, a więc ponad 14,7 tys., będą dalej istnieć. Wielość podmiotów na rynku oznacza zachowanie zasad konkurencyjności, a więc utrzymanie korzystnych cen leków dla pacjentów – mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zgodnie z zapisami ustawy, nową aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych (tzw. „Apteka dla Aptekarza”). W przypadku nowych placówek obowiązywać będą kryteria geograficzno-demograficzne przy ich powstawaniu, a więc 3 tys. mieszkańców w danej gminie na jedną aptekę oraz odległość między sąsiadującymi placówkami, która wyniesie co najmniej 500 metrów. To kryterium nie będzie jednak obowiązywać, jeśli farmaceuta otworzy nową aptekę w odległości 1 km od obecnie istniejącej.

Źródło: NIA / Senat RP