Europosłowie deklarują gotowość do negocjacji z państwami członkowskimi, aby wzmocnić ramy zapobiegania chorobom i ich kontroli oraz wspólnie radzić sobie z transgranicznymi zagrożeniami zdrowia.

Wniosek w sprawie rozszerzenia uprawnień Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przyjęto stosunkiem głosów 598 do 84 przy 13 głosach wstrzymujących się. Europosłowie uważają, że państwa członkowskie Unii powinny opracować krajowe plany gotowości i reagowania, a także terminowo dostarczać wysokiej jakości porównywalne dane. Europosłowie chcą ponadto, by uprawnienia ECDC obejmowały również choroby niezakaźne, takie jak choroby układu krążenia i układu oddechowego, nowotwory, cukrzycę i choroby psychiczne.

Sprawozdawczyni wniosku europosłanka Joanna Kopcińska (ECR) powiedziała, że propozycje usprawnią współpracę, wymianę informacji, wiedzy fachowej i godnych naśladowania praktyk między państwami członkowskimi a Komisją, Komitetem ds. Bezpieczeństwa Zdrowia i ECDC. To z kolei zaowocuje, zdaniem europosłanki, większą gotowością i lepszą koordynacją reakcji na wyzwania w dziedzinie ochrony zdrowia.

- Postanowiliśmy także ulepszyć analizę i modelowanie danych, aby wspierać państwa członkowskie w kontroli ognisk zakażeń. Chcemy to osiągnąć dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu większej liczby danych epidemiologicznych, przy czym kompetencje w dziedzinie ochrony zdrowia pozostaną w gestii państw członkowskich – wyjaśniła.

Drugi wniosek, dotyczący wzmocnienia zdolności Unii do zapobiegania kryzysom, zwiększenia jej gotowości na sytuacje kryzysowe i zdolności reagowania kryzysowego, przyjęto podobną relacją głosów - 594 za przy 85 głosach przeciw i 16 głosach wstrzymujących się. Europosłowie podkreślają, że kryzys spowodowany pandemią koronawirusa pokazał, że na poziomie Unii potrzebne są dodatkowe działania, by wspierać współpracę między państwami członkowskimi, zwłaszcza w regionach przygranicznych. W tekście wniosku zaapelowano także o jasne procedury i większą przejrzystość we wspólnym udzielaniu zamówień publicznych w Unii oraz w zawieraniu związanych z nimi umów.

- Wizja "Jedno zdrowie" we wszystkich dziedzinach polityki unijnej musi być podstawą całego naszego systemu przewidywania i zarządzania kryzysowego. Kryzys COVID-19 pokazał, że zagrożenie zdrowia publicznego może zakłócić funkcjonowanie każdej części społeczeństwa europejskiego - powiedziała sprawozdawczyni wniosku francuska eurodeputowana Veronique Trillet-Lenoir (Renew). - W pełni popieram pomysł uczynienia wspólnej procedury zakupu produktów medycznych standardem. Unia ma większą siłę przetargową, gdy występuje w imieniu wszystkich państw członkowskich - dodała.

W kontekście tworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej Komisja Europejska zaproponowała 11 listopada 2020 roku nowe ramy bezpieczeństwa zdrowotnego oparte na doświadczeniach walki z koronawirusem. Na ramy te składa się pakiet przepisów: wniosek w sprawie rozszerzenia uprawnień Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.


Źródło: EuroPAP News