10 lipca 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium dot. „Ogólnopolskiego programu rehabilitacji po leczeniu raka piersi” w ramach projektu „Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej” współfinansowanego ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkanie prowadził Krzysztof Górski - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz dr n. med. Anna Opuchlik - ekspert współpracujący przy opracowaniu programu.

Dr n. med. Anna Opuchlik zwróciła uwagę na fakt, iż nowotwór złośliwy piersi jest drugim najczęściej rozpoznawanym nowotworem w Polsce, a zachorowalność na niego w Polsce ma tendencje wzrostowe. Następnie przedstawiła cele programu profilaktycznego jakim są m.in.

  • wzrost świadomości kobiet po leczeniu raka piersi w zakresie zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom po chirurgicznym leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej,
  • zwiększenie skuteczności wczesnej oceny ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego,
  • podniesienie świadomości profilaktyki przeciwobrzękowej u pacjentek,
  • wprowadzenie działań prewencyjnych z nią związanych,
  • poprawa sprawności funkcjonalnej pacjentek,
  • zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której udział wzięli przedstawiciele środowisk medycznych oraz organizacji pacjenckich. Toczyła się ona wokół kwestii związanej z dotarciem do pacjentów mieszkających poza ośrodkami miejskimi, daleko od wyspecjalizowanych placówek leczniczych.

Omówiono również propozycje kryteriów wyboru realizatorów programu. Wszystkie zgłoszone uwagi i spostrzeżenia zostaną przeanalizowane w dalszych pracach nad projektem programu.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia