Briglau PPH (Brimonidine tartrate)

Dostępne dawki i opakowania:

Briglau PPH krople do oczu, roztwór (2 mg/ml) but. 5 ml Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Briglau PPH krople do oczu może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

  • w jaskrze,
W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

  • w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CSG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi CSG, jeżeli zmniejszenie ciśnienia z użyciem tych leków jest niewystarczające.

Przykład błędnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.
Briglau PPH 4op
S.2x1

Dane przychodni: nieczytelne ostatnie cyfry REGON

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

ilość leku – obliczamy biorąc pod uwagę zapisany sposób dawkowania oraz 90 dniowy czas kuracji zgodne z §8.1 pkt 3) oraz §16.2. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich .W tym szczególnym przypadku kropli ocznych, gdzie nie ma informacji co do zawartości kropli w 1ml, mając na uwadze termin przydatności kropli po ich otwarciu farmaceuta wydaje pacjentowi lek w ilości 3op, celem zabezpieczenia 90 dniowej kuracji.

odpłatność – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ Briglau PPH nie został przepisany za pełną odpłatnością. Zgodnie z §16.1. pkt 1) tiret h, rozporządzenia farmaceuta wydaje lek z odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

dane przychodni – zgodnie z §16.1. pkt. 2a) kiedy dane świadczeniodawcy są nieczytelne farmaceuta określa je na podstawie posiadanych danych, zapisuje na rewersie i składa swój podpis.

Przykład poprawnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.
Briglau PPH 3op Ryczałt
S.2x1 (pacjent w ciągu miesiąca zużyje 1 op)

W tym przypadku poprawnie została określona:

nazwa leku

odpłatność

ilość leku, którą obliczamy biorąc pod uwagę zapisany sposób dawkowania oraz 90 dniowy czas kuracji zgodne z §8.1 pkt 3) oraz §16.2. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich .W tym szczególnym przypadku kropli ocznych, gdzie nie ma informacji co do zawartości kropli w 1ml, mając na uwadze termin przydatności kropli po ich otwarciu farmaceuta wydaje pacjentowi lek w ilości 3op.

Pominięta została postać leku, gdyż preparat o tej nazwie występuje tylko w postaci kropli do oczu.

Przykład poprawnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.
Briglau PPH 3op
S.1x1 OPL

W powyższym przypadku osoba wystawiająca receptę prawidłowo określiła nazwę leku, jego ilość oraz zdawało by się sposób dawkowania. Jednakże brak jednoznacznej informacji co do ilości kropli podawanego leku. W związku z powyższym należy takie dawkowanie uznać za nieprecyzyjne i wydać pacjentowi lek w ilości 2op. Brak odpłatności nie jest błędem ponieważ krople Briglau PPH mają tylko jeden poziom odpłatności w wykazie leków refundowanych.

.