W tegorocznej jesiennej edycji egzaminu końcowego LEK absolwenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicumpo raz kolejny uzyskali najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce - w dwóch podstawowych, najliczniejszych kategoriach zdających po raz pierwszy oraz ostatnich dwóch roczników (w sumie około 95% wszystkich zdających egzamin).

Studenci, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyli średnio 140,18 punktów, a studenci zdający po raz pierwszy - 139,77 punktów, co stanowi odpowiednio 8,74 i 9,47 punktów więcej niż średnia dla całego kraju - w tej ostatniej kategorii zdało 97% absolwentów UJ CM. Do egzaminu przystąpiło ogółem 640 absolwentów, a wynik pozytywny uzyskało 594 (93,0%).

>>>ZOBACZ TEŻ: MZ: każdy lekarz w Polsce otrzyma przewodnik po e-zdrowiu

Lekarski Egzamin Końcowy przeprowadzany jest dwa razy do roku. Trwa cztery godziny i składa się z 200 pytań testowych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego.

Zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego to wymóg rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, a wynik punktowy decyduje o pierwszeństwie w uzyskaniu rezydentury i wyborze specjalizacji.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum