W 2016 r. w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne działało 1492 zespołów ratownictwa medycznego, 17 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 221 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało także 161 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Zespoły ratownictwa medycznego

W 2016 r. pomocy udzielały 1492 zespoły ratownictwa medycznego, w tym 932 podstawowe i 560 specjalistyczne. W porównaniu do 2015 r. odnotowano zwiększenie liczby zespołów podstawowych o 34 zespoły i zmniejszenie liczby zespołów specjalistycznych o 29 zespołów. Pomocy udzielały także lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Na terenie kraju funkcjonowało 17 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W zespołach ratownictwa medycznego pracowało 21,6 tys. personelu medycznego. Lekarze systemu stanowili 20,6% ogółu pracujących, pielęgniarki systemu – 9,8%, ratownicy medyczni – 64,7%, a inne osoby – 4,9%.

W 2016 r. odnotowano łącznie ponad 3,1 mln wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W porównaniu do 2015 r. stanowił to wzrost o 3562 wyjazdy/wyloty. Zespoły ratownictwa medycznego najczęściej udzielały pomocy w domu (ponad 70% przypadków).

Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy blisko 3,2 mln osób. Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowiły 6,3% ogółu poszkodowanych, a osoby w wieku 65 lat i więcej - 42,5%. Odsetek kobiet, którym udzielono pomocy, wyniósł 47,1%.

Wskaźnikiem ilustrującym dostępność do świadczeń medycznych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego jest liczba zespołów przypadająca na 100 tys. ludności. W 2016 r. wskaźnik ten na poziomie kraju wyniósł 3,9. Najwyższy odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim – 5,4, a najniższy – 3,4 – w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

Szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć i centra urazowe

W 2016 r. w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonowało 221 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało także 161 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych.

Szpitalne oddziały ratunkowe udzielały świadczeń ratowniczych w trybie ambulatoryjnym, w trybie jednego dnia (z zamiarem zakończenia udzielania świadczeń w ciągu 24 godzin) i stacjonarnym powyżej 24 godzin. Zdecydowana większość pacjentów SOR i izb przyjęć otrzymała świadczenia w trybie ambulatoryjnym (niezakończone hospitalizacją).

W 2016 r. w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym udzielono pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym ponad 4,6 mln osobom. Ze świadczeń zdrowotnych w trybie jednego dnia w SOR skorzystało ponad 1,3 mln pacjentów, a w trybie stacjonarnym - niespełna 84 tys. osób.

Spośród pacjentów leczonych ambulatoryjnie najwięcej osób skorzystało ze świadczeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej (24,5%).

Największy odsetek pacjentów leczonych ambulatoryjnie odnotowano w województwie mazowieckim (13,8%), a najmniejszy w województwie lubuskim (1,5%).

Więcej informacji o działalności Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zostanie zaprezentowanych w wydawanej corocznie publikacji branżowej GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.”, której wydanie planowane jest w grudniu br.


Źródło: GUS