Blisko 5,8 mln zł na rehabilitację medyczną schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego osób pracujących i powracających do pracy. 18 grudnia br. zarząd województwa lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Wnioski będzie można składać w terminie 21-28 stycznia 2019 r. - Od lat inwestowaliśmy w profilaktykę, jednak schorzenia narządów ruchu coraz częściej wykluczają Lubuszan z rynku pracy. Stąd pomysł na kolejny program związany z rehabilitacją - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, zmieniająca się struktura demograficzna oraz zmiany dotyczące minimalnego wieku emerytalnego zmusiły do podjęcia działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Istotne jest stworzenie odpowiedniego zabezpieczenia zdrowotnego, m.in. poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo. Zaplanowano działania w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, ułatwiające powrót rekonwalescentów na rynek pracy poprzez wdrożenie programów w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy tj. Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Program skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej kwalifikujących się do leczenia lub rehabilitacji medycznej, w tym zwłaszcza osób pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. Celem jest zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych dla osób pracujących i powracających do pracy oraz ograniczenie zjawiska niepełnosprawności związanej ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, a także przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu.

Celem jest przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie województwa lubuskiego.

Konkurs obejmuje wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

  • niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne
  • zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją
  • działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia
  • działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ
  • w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

Uprawnionymi do udziału w konkursie są:

  • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą, w tym m.in. świadczące usługi w zakresie POZ lub ACS oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (rehabilitacyjne, medycyny pracy, ortopedyczne, neurologiczne), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego
  • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Pula środków przeznaczona na konkurs wynosi 5 882 352,94 złw tym dofinansowanie 5 588 235,29 zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego