Trwają prace nad projektem tzw. traktatu pandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia oraz propozycjami poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005). W grudniu 2023 r. (w dniach 4 - 8 grudnia 2023 r.) odbyły się spotkania ciał odpowiedzialnych za realizację obu projektów: Międzyrządowego Ciała Negocjacyjnego (Intergovernmental Negotiating Body - INB) oraz Grupy Roboczej ds. poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005) (Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) - WGIHR) - poinformował resort zdrowia.

W dniach 4 – 6 grudnia 2023 r. odbyła się druga część 7. sesji Międzyrządowego Ciała Negocjacyjnego (część pierwsza odbyła się w dniach 6 - 10 listopada 2023 r.). Dyskusja nad pierwszym projektem traktatu w całości była prowadzona w ramach podgrup redakcyjnych i w tym trybie dokończono prace zapoczątkowane podczas pierwszej części 7. sesji. Szczególnie dużo uwagi poświęcono omówieniu kwestii praw własności intelektualnej, transferu technologii i know-how, produkcji lokalnej, rozwoju badań naukowych (w tym badań klinicznych) oraz dostępu do próbek i podziału korzyści (tzw. mechanizm PABS - Pathogen Access and Benefit-Sharing). Chociaż państwa członkowskie generalnie uznały te rozmowy za pomocne (pozwalające na lepsze zrozumienie stanowisk poszczególnych państw), to utrzymana została głęboka różnica stanowisk pomiędzy krajami i nie udało się wypracować kompromisu w żadnych kluczowych punktach projektu.

Z kolei w dniach 7 – 8 grudnia 2023 r. odbyło się szóste spotkanie Grupy Roboczej ds. poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005). Omawiano na nim propozycje poprawek związane z następującymi tematami:

 • CZĘŚĆ I – DEFINICJE, CEL I ZAKRES, ZASADY I ODPOWIEDZIALNE WŁADZE - Artykuł 4 Odpowiedzialne organy władzy
 • CZĘŚĆ II – INFORMACJE I INTERWENCJA W RAMACH ZDROWIA PUBLICZNEGO - Artykuł 5 Nadzór, Artykuł 8 Konsultacja i Artykuł 9 Inne raporty.
 • CZĘŚĆ III – ZALECENIA - Artykuł 15 Zalecenia tymczasowe, Artykuł 16 Stałe zalecenia, Artykuł 17 Kryteria dotyczące zaleceń, Artykuł 18 Zalecenia w odniesieniu do osób, bagażu, ładunku, kontenerów, środków lokomocji, towarów i przesyłek pocztowy.
 • CZĘŚĆ IV – PUNKTY WEJŚCIA - Artykuł 19 Zobowiązania ogólne.
 • CZĘŚĆ V – ŚRODKI OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO
  • Rozdział I - Przepisy ogólne - Artykuł 23 Środki ochrony zdrowia przy wjeździe i wyjeździe.
  • Rozdział II – Szczegółowe przepisy dotyczące środków lokomocji i przewoźników - Artykuł 24 Przewoźnicy, Artykuł 27 Dotknięte środki lokomocji i Artykuł 28 Statki i statki lotnicze w punkcie wejścia.
  • Rozdział III – Szczególne przepisy dotyczące podróżnych - Artykuł 31 Środki ochrony zdrowia dotyczące wejścia podróżnych.
 • CZĘŚĆ VI – DOKUMENTY ZDROWOTNE - Artykuł 35 Zasada ogólna, Artykuł 36 Świadectwa szczepień lub innych działań profilaktycznych.
 • CZĘŚĆ VIII - PRZEPISY OGÓLNE - Artykuł 42 Wprowadzanie w życie środków ochrony zdrowia, Artykuł 43 Dodatkowe środki ochrony zdrowia i Artykuł 45 Przetwarzanie danych osobowych.
 • CZĘŚĆ X – PRZEPISY KOŃCOWE - Artykuł 56 Rozstrzyganie sporów.
 • Załączniki 2, 3, 4, 6 i 8.

Podstawą prac podczas grudniowej sesji były propozycje biura WGIHR przygotowane w oparciu o dyskusje państw członkowskich prowadzone na wcześniejszych sesjach Grupy. W odniesieniu do części artykułów udało się wypracować wstępne porozumienie, przy czym w zdecydowanej większości polegało ono na przyjęciu rekomendacji biura WGIHR (dot. art. 5) lub pozostawieniu dotychczasowego tekstu Przepisów (dot. art. 9, 19, 23, 27, 28, 31, 36, 56, aneks 2 i 3). Natomiast w przypadku pozostałych artykułów odbyły się dyskusje oparte na konkretnych propozycjach tekstowych (dot. art. 4, 8, 15, 16, 17, 18, 24, 35, 42, 43, 45, aneksy 5, 6 i 8). W odniesieniu do tych artykułów Biuro WGIHR przygotuje nową propozycję do omówienia podczas kolejnej sesji Grupy.

Szczegółowe informacje dotyczące prac obu ciał, dokumenty czy nagrania ze spotkań są dostępne na oficjalnych stronach internetowych INB oraz WGIHR.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia