Ministerstwo Zdrowia opublikowało w dniu 20.10.2014r. projekt XVIII obwieszczenia MZ zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych , która wejdzie w życie 1 listopada 2014r. W porównaniu do XVII obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2014 r., projekt XVIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ


1) Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 101 nowych produktów, w tym:

a) lek złożony zawierający amlodypinę i indapamid (2 kody EAN) refundowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leku. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych stosowanie leku złożonego pozwala na zwiększenie skuteczności leczenia, uproszczenie schematu leczenia i zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych;

b) lek złożony zawierający amlodypinę i ramipril(4 kody EAN) refundowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leku. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych stosowanie leku złożonego pozwala na zwiększenie skuteczności leczenia, uproszczenie schematu leczenia i zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych;

c) lek złożony zawierający oksykodon i nalokson (3 kody EAN) refundowany we wskazaniu określonym stanem klinicznym, tj. ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe. Objęcie refundacją tego leku to długo oczekiwana zmiana postulowana przez środowiska pacjentów onkologicznych, którzy w trakcie stosowania przeciwbólowych leków opioidowych doświadczają bardzo często zaparć, niepoddających się leczeniu tradycyjnymi metodami.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

2) Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie 1 listopada 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XVIII obwieszczeniu nie znajdzie się 20 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3) Dla 43 produktów zawierających 24 substancje czynne lub rodzaje środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzaje wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:  – od 19,44 zł do 5 gr.

4) Zgodnie z projektem XVIII obwieszczenia, w porównaniu do XVII obwieszczenia:

a) dla 297 produktów (342 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 149,15 zł do 1 gr;

b) dla 260 produktów (284 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 20,39 zł;

c) dla 457 produktów (522 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto – od 20,56 zł do 1 gr;

d) dla 52 produktów (66 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto – od 1 gr do 5,89 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych:

a) refundacją zostanie objęty lek zawierające afatynib (3 kody EAN) w ramach programu lekowego Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu. Nowy program lekowy poszerzy zakres refundowanych terapii celowanych stosowanych w raku płuca.

2) Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:

a) zmieni się treść programu lekowego Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej w związku z objęciem refundacją leku zawierającego etanercept (3 kody EAN). Jest to kolejny lek – obok ustekinumabu i adalimumabu – stosowany w tym programie lekowym w populacji dorosłych, który jednak – jako jedyny z ww. leków – może być stosowany w populacji dziecięcej. Objęcie refundacją etanerceptu w populacji dziecięcej jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane do Ministra Zdrowia zarówno ze strony środowiska ekspertów klinicznych jak i pacjentów;

b) refundacją w ramach programu lekowego Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A zostanie objęty kolejny lek zawierający toksynę botulinową (1 kod EAN);

c) refundacją w ramach programu lekowego Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) zostanie objęty lek zawierający sorafenib (1 kod EAN). W związku z objęciem refundacją sorafenibu w ramach programu będzie możliwe leczenie nowotworów podścieliska u osób dorosłych w przypadku braku skuteczności uprzedniego leczenia z zastosowaniem imatynibu i sunitynibu (III linia leczenia). Dotychczas leczenie nowotworów podścieliska z zastosowaniem sorafenibu było prowadzone w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją tego leku w ramach programu lekowego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia;

d) w katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla octreotydu (3 kody EAN) w zakresie leczenia guzów przysadki typu kortykotropinoma oraz tyreotropinoma oraz dla winorelbiny (8 kodów EAN) w zakresie leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w stadium zaawansowanym. Dotychczas finansowanie leczenia tych jednostek chorobowych z zastosowaniem ww. substancji było prowadzone w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją tych leków w ramach katalogu chemioterapii ułatwi pacjentom dostęp do leczenia.

3) Refundacją zostaną objęte także leki zawierające tenofowir (1 kod EAN) oraz  kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową (1 kod EAN), cisplatynę (2 kody EAN), bosentan (1 kod EAN), docetaksel (3 kody EAN).

4) Dla 13 leków zawierających 7 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 1836,00 zł do 10,80 zł.Źródło: www.mz.gov.pl