Ministerstwo Zdrowia opublikowało w dniu 18.06.2015r. projekt XXII obwieszczenia MZ zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych , która wejdzie w życie 1 lipca 2015r. W porównaniu do XXI obwieszczenia, obowiązującego od 1 maja 2015 r., projekt XXII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

1.Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 79 nowych produktów, w tym:
  • lek zawierający ikatybant (1 kod EAN) refundowany z poziomem odpłatności ryczałt we wskazaniu leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1. Lek stanowi kolejną opcję terapeutyczną dla pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym;
  • lek zawierający adrenalinę (1 kod EAN) w formie ampułko-strzykawki refundowany w leczeniu doraźnym w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej, z poziomem odpłatności 50%. Lek stanowi wygodniejszą opcję terapeutyczną w przypadku konieczności zastosowania adrenaliny samodzielnie przez pacjenta.
Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
   
2.W związku z:

a.) wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych;
b.) upłynięciem z dniem 1 lipca 2015 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych
c,) odmową refundacji na kolejny okres
– w XXII obwieszczeniu nie znajdzie się 38 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3. Dla 104 produktów zawierających 36 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 225,89 zł do 4 gr.

4. Zgodnie z projektem XXII obwieszczenia, w porównaniu do XXI obwieszczenia:

a.) dla 269 produktów (271 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 196,02 zł do 1 gr;
b.) dla 367 produktów (425 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 193,98 zł;
c.) dla 606 produktów (689 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 201,68 zł do 1 gr;
d.) dla 23 produktów (25 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 5,31 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII
 
1. Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii:

a.) w ramach programu lekowego Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0) refundacją zostanie objęty lek zawierający infliksimab (1 kod EAN), który będzie stanowić kolejną – obok ustekinumabu, adalimumabu i etanerceptu –opcję terapeutyczną w programie. Infliksimab będzie można zastosować w terapii zarówno ciężkiej (PASI>18), jak i umiarkowanej (PASI>10) postaci łuszczycy plackowatej. Powyższe zmiany wpłyną na poszerzenie dostępnych opcji terapeutycznych oraz zwiększenie liczby pacjentów leczonych w ramach programu.

b.) Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:

  • zmieniono kategorię dostępności refundacyjnej dla leków zawierających bendamustynę (4 kody EAN) stosowanych w ramach programu lekowego Leczenie chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab. Od 1 lipca 2015 r. bendamustyna we wszystkich refundowanych wskazaniach będzie finansowana ze środków publicznych w katalogu chemioterapii. Rozszerzono także zakres wskazań objętych refundacją dla bendamustyny o wskazania:
  1. chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu (C82.0, C82.1, C82.7, C83.0, C83.1, C83.2, C83.8, C83.9, C85.7, C85.9, C88.0) oraz chłoniaki z komórek płaszcza (C83.1, C85.7) – leczenie I linii w przypadku istnienia przeciwwskazań do podawania schematów leczniczych zawierających antracykliny;
  2. chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu (C82.0, C82.1, C82.7, C83.0, C83.1, C83.2, C83.8, C83.9, C85.7, C85.9, C88.0) oraz chłoniaki z komórek płaszcza (C83.1, C85.7) – wznowa lub progresja choroby po upływie 6 miesięcy od zakończenia leczenia poprzedniej linii;
  3. chłoniaki z obwodowych komórek T (C84.2, C84.4, C84.5) – oporność lub wznowa po leczeniu I linii.

c.) Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: filgrastim (4 kody EAN), immunoglobulina ludzka (1 kod EAN).

d.) Dla 14 leków zawierających 5 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
        – od 225,89 zł do 1,90 zł.

PROJEKT LISTY LEKÓW REFUNDOWANYCH DOSTĘPNY JEST NA STRONI MZ: mz.gov.pl