Katastrofalna kondycja publicznej ochrony zdrowia, a tym samym utrzymujący się permanentnie stan zagrażający zdrowiu i życiu Polaków doprowadza polski system opieki zdrowotnej na skraj funkcjonowania – alarmują przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, ogłaszając 
„Narodowy Kryzys Zdrowia”.

Skrajne niedofinansowanie, wysoka umieralność i przedwczesne zgony spowodowane chorobami nowotworowymi i sercowo-naczyniowymi, słaba dostępność usług medycznych, drastycznie długi czas oczekiwania na specjalistyczne zabiegi, przy jednocześnie niedostatecznej profilaktyce zdrowotnej w odniesieniu do dzieci oraz braku systemowych rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej i geriatrii – to największe według Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza zaniedbania i dysfunkcje polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Kierunki „uzdrowienia” systemu publicznej ochrony zdrowia

Głównym założeniem kampanii społecznej Narodowy Kryzys Zdrowia jest solidarna walka – pacjentów, lekarzy i polityków – o publiczny system ochrony zdrowia, który jako jedyny może zapewnić Polakom dostęp do pełnego spectrum świadczeń medycznych. Jednocześnie, jego aktualna niewydolność – tak finansowa, kadrowa, jak też organizacyjna – powoduje szereg mierzalnych strat i spadek zaufania do całego środowiska.

Tym samym, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wystosowała Manifest, który wraz z zawartymi w nim postulatami wskazuje kierunki „uzdrowienia” systemu publicznej ochrony zdrowia. Pod planem naprawczym, zaprezentowanym przez OIL, podpisały się organizacje branżowe, w tym m.in.: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Okręgowa Rada Aptekarska w Warszawie, Porozumienie Rezydentów OZZL, Stowarzyszenie NEUROFIBROMATOZY POLSKA, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, Fundacja Alivia czy Fundacja My Pacjenci.

Apel środowisk medycznych dostępny jest na stronie internetowej poświęconej akcji: polskatochorykraj.pl.

- Środkiem do realizacji celu, jakim finalnie jest osiągnięcie europejskich standardów w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, jakości i dostępności usług medycznych, jak też efektów leczenia, wyrażonych w postaci wskaźników wyleczalności na poziomie właściwym dla krajów Unii Europejskiej – może być tylko zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 roku i finalnie 9 proc. PKB w 2030 roku oraz zmiany systemowe na poziomie instytucjonalnym – podsumowuje Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, inicjatora kampanii społecznej Narodowy Kryzys Zdrowia.

6 kluczowych postulatów

W imieniu i na rzecz pacjentów, w porozumieniu z organizacjami środowiskowymi, przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza – jako głos całego środowiska medycznego – kierują do polityków wszystkich partii i ugrupowań oraz decydentów 6 kluczowych postulatów. Ich realizacja wniesie znaczące zmiany systemowe i jakościowe do polskiego sytemu opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej optymalizacji procesu jego oddłużania, aż po wydajne i skuteczne działanie najważniejszego elementu struktury instytucjonalnej kraju.

Postulaty stawiane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, obejmują takie obszary zadaniowe, jak:

 1. Inwestycje celowe:
  • Zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia do minimalnego progu
   6,8 proc. PKB w 2021 roku i finalnie 9 proc. PKB do 2030 roku, przeliczanych w odniesieniu do bieżących wskaźników, a nie danych historycznych sprzed 2 lat
 1. Efektywność systemowo-organizacyjna:
  • Utworzenie Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej – jednolitej strukturalnie instytucji, zabezpieczającej i odpowiadającej za potrzeby obywateli z zakresu zdrowia i zabezpieczenia społecznego

Lekarze podkreślają, że za realizacją apolitycznie sformułowanych przez OIL postulatów, w tym najważniejszego – dotyczącego nakładów na polski system ochrony zdrowia – iść muszą systemowe i finansowe zmiany, które obejmą swym zasięgiem ważnie zdrowotnie i społecznie obszary, tj.:

 1. Europeizacja standardów oraz procedur leczenia onkologicznego i kardiologicznego:
  • Podjęcie natychmiastowych działań w celu osiągnięcia – nie później niż w roku 2024 – średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej Unii Europejskiej
 1. Gwarancja ‘niezwłocznej’ dostępności usług medycznych:
  • Wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc lub badanie medyczne, wyznaczonego przez naukowców i lekarzy zajmujących się konkretnym zagadnieniem zdrowotnym
 1. Zabezpieczenie potencjału infrastrukturalnego:
  • Zabezpieczenie miejsc opieki długoterminowej i geriatrii – np. w formie przekształcania likwidowanych aktualnie szpitali – uzyskując do roku 2024 średnie wskaźniki UE
 1. Intensyfikacja i podniesienie standardów profilaktyki pediatrycznej:
  • Minimalizowanie ryzyka występowania schorzeń i chorób rzutujących na stan zdrowia w wieku dorosłym w obszarze: stomatologii (próchnica), ortopedii (wady postawy) oraz chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości

Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie podkreśla – Nie możemy bezczynnie czekać na upadek najważniejszego – choćby z czysto ludzkiego punktu widzenia – obszaru, jakim jest opieka zdrowotna. Nie chcemy być współodpowiedzialni za narażanie zdrowia i życia Polaków tylko z powodu pozornie czynionych, przez każdy kolejny rząd, oszczędności. Przeznaczanie na opiekę zdrowotną funduszy nieadekwatnych do potrzeb jest w naszej ocenie skrajną nieodpowiedzialnością. Naszym zadaniem jest nie „tylko leczyć’, ale też zapewniać pacjentom europejskie standardy opieki medycznej i profilaktycznej. Obowiązkiem staje się zatem osiągnięcie w jak najszybszym czasie, ale nie później niż do 2024 roku, średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej, która charakteryzuje kraje UE. Nie zrobimy tego bez dodatkowych funduszy.

Spot towarzyszący kampanii

Akcję Narodowy Kryzys Zdrowia wspiera komunikacyjnie spot obrazujący – przez pryzmat gry w szachy – polityczne rozgrywki, w wyniku których pacjenci i pracownicy służby zdrowia stają się ofiarami walki o wadzę. Pozorne ruchy, mające prowadzić do zwycięstwa, kończą się patową sytuacją dla całego systemu opieki zdrowotnej, który jest w dramatycznej kondycji.

Więcej informacji na temat kampanii „Polska to chory kraj – Narodowy Kryzys Zdrowia” można znaleźć na stronie polskatochorykraj.pl, profilu OIL na FB, profilu OIL na Twitterze oraz profilu OIL na Instagramie