Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś, kanclerz Marek Langowski i kwestor Jarosław Woźniak podpisali 6 czerwca br. umowę z firmą Budimex SA na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Ze strony Budimexu umowę podpisał Dariusz Blocher, prezes Zarządu, dyrektor generalny. Umowa została podpisana w rezultacie wyboru oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

Umowa obejmuje m.in. realizację wykonawstwa budynków CMN wraz z budową trzech łączników naziemnych do istniejących budynków, infrastrukturą towarzyszącą: techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz robotami rozbiórkowymi, z wyłączeniem części robót „stanu zero”. Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczenia, montażu, instalacji i uruchomienia wymagającego wbudowania i stałych połączeń sprzętu w budynkach wraz z systemami sterującymi.

Termin realizacji umowy ustalono na 23 miesiące od momentu przekazania placu budowy, tj. od 1 lipca br. Wynagrodzenie Wykonawcy to 342 800 993 zł.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny