Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta i Jarosław Chmielewski, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzajemne wspieranie się w realizacji ustawowych zadań i podejmowanie wspólnych działań, ukierunkowanych na ochronę praw osób z problemem alkoholowym.

Po zacieśnieniu współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Rzecznik Praw Pacjenta podpisuje kolejne porozumienie o współpracy - z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podpisanie tego porozumienia przewiduje podejmowanie wspólnych działań ukierunkowanych na ochronę praw osób z problemem alkoholowym, w szczególności w zakresie możliwości leczenia, w tym leczenia uzależnień oraz dostępności lecznictwa odwykowego. Ważne jest także podnoszenie świadomości w zakresie programów na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu.

- Pacjenci z problemami alkoholowymi często potrzebują również pomocy medycznej. Dlatego bardzo ważna jest współpraca w zakresie podnoszenia świadomości tych osób w zakresie praw pacjenta i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - tłumaczył Bartłomiej Chmielowiec.

- Wspólnie chcemy podejmować działania systemowe, edukacyjne i promocyjne dotyczące zagrożeń i obszarów wymagających naprawy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz praw pacjentów - zapowiedział Jarosław Chmielewski.


Źródło: Biuro RPP