Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie będzie współpracował z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie i Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie. 13 maja podpisano umowę o partnerstwie w utworzonym Konsorcjum Kliniczno-Naukowym pomiędzy wspomnianymi placówkami.

Swoje podpisy pod umową złożyli: prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba – Dyrektor CSK MSWiA w Warszawie, Marcin Sygut – Dyrektor SPSK Nr 2 PUM i dr n. med. Janusz Ławiński – Dyrektor KSW Nr 1 w Rzeszowie. W krótkim spotkaniu, podczas którego parafowano umowę, udział wziął także marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Podkarpacki Szpital został tym samym włączony do współpracy w utworzonym konsorcjum kliniczno-naukowym, co stanowi kolejny krok w długo wyczekiwanym rozwoju chirurgii robotowej w regionie. Działanie konsorcjum to potwierdzenie, że chirurgia robotowa stanowi przestrzeń dla innowacji w dziedzinie operacyjnych technik chirurgicznych, a współpraca ma na celu wykorzystanie gromadzonych danych do precyzyjnego określenia korzyści stosowania chirurgii robotowej, zarówno odnośnie do wskazań i zakresów medycznych, perspektywy efektu klinicznego dla pacjentów oraz dokładnej kalkulacji kosztów i odległych korzyści ekonomicznych stosowania tej innowacyjnej procedury zabiegowej.

Perspektywiczne partnerstwo zobowiązuje strony do współpracy w realizacji operacji robotycznych, a w szczególności do precyzyjnego określenia rachunku korzyści lub ewentualnych dalszych wyzwań związanych ze stosowaniem chirurgii robotowej, opracowania wskazań i zakresów medycznych jej stosowania oraz określenia perspektywy efektu klinicznego dla pacjentów. W ramach działania konsorcjum określona zostanie dokładna kalkulacja kosztów oraz korzyści klinicznych i społecznych wynikających ze stosowania innowacyjnej procedury operacyjnej. Strony zobligowane są ponadto do stworzenia ram prawnych i organizacyjnych umożliwiających wzajemną wymianę lekarzy – operatorów do prowadzenia zabiegów oraz teoretycznych i praktycznych ich szkoleń, również w odniesieniu do lekarzy realizujących specjalizację. Porozumienie przewiduje współpracę konsorcjum z Ministerstwem Zdrowia i jednostkami jemu podległymi, w tym Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie wyceny udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz wystąpienie do NFZ o włączenie procedur wykonywanych przy pomocy systemu robotowego da Vinci do świadczeń gwarantowanych.

- Udział w konsorcjum kliniczno-naukowym to dla podkarpackiego KSW Nr 1 podstawy do utworzenia szpitala uniwersyteckiego, a także budowanie potencjału klinicznego przez prowadzenie wspólnych badań naukowych, projektów badawczych oraz konferencje i konsultacje naukowe z partnerami – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Głównym efektem wdrożenia umowy o współpracy będzie podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentami onkologicznymi. Wspólne działanie jednostek przyczyni się także do zapewnienia ciągłości wysokospecjalistycznych świadczeń onkologicznych w ośrodkach chirurgii ginekologicznej, urologicznej i chirurgii onkologicznej oraz poprawy jakości leczenia nowotworów, dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej. W przyszłości powszechne stosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego znacząco zmniejszy skutki zabiegów operacyjnych, skróci czas pobytu pacjentów w szpitalu oraz czas ich rekonwalescencji.


Źródło: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie