„Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym”, „Edukacja medyczna w erze cyfrowej” i „Biofarmacja obliczeniowa” to trzy nowe kierunki studiów podyplomowych, które pojawiły się w ofercie Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM (MCKP UJ CM). Ich otwarcie możliwe było dzięki finansowaniu w wysokości blisko 4,5 mln uzyskanemu w ramach konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych organizowanego przez Agencję Badań Medycznych (ABM).

Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym to innowacyjny program edukacyjny, który łączy zaawansowaną technologię, medycynę i etykę w jedną, zintegrowaną całość. Składa się z trzech głównych modułów obejmujących 160 godzin dydaktycznych i dających 30 punktów ECTS.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania zaawansowanych technologii w środowisku medycznym. Program koncentruje się na zrozumieniu i stosowaniu standardów w analizie danych medycznych, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania informacji w kontekście klinicznym. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat standaryzacji, pseudonimizacji i integracji danych medycznych. Studia obejmują tworzenie trójwymiarowych modeli, począwszy od analizy danych, przez segmentację, rekonstrukcję 3D, aż po weryfikację i walidację modeli. To ważny element medycyny wspomaganej komputerowo, który pozwala na lepsze zrozumienie struktur anatomicznych biologicznych i chorób. Program nauczy uczestników, jak projektować i implementować aplikacje w rozszerzonej rzeczywistości i technologiach immersyjnych dla celów medycznych.

Kierownikiem studiów jest dr inż. Klaudia Proniewska.

Celem autorskiego programu studiów podyplomowych Edukacja medyczna w erze cyfrowej jest poprawa efektywności działań edukacyjnych kadr medycznych zaangażowanych w proces uczenia studentów kierunków medycznych realizowanych metodą symulacji medycznej oraz nabycie umiejętności organizacji i przygotowywania egzaminów praktycznych i testowych.

Program studiów realizuje ideę edukacji skoncentrowanej na studencie, która w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziła do przełomowych zmian w sposobie prowadzenia dydaktyki. Istotnym elementem tych zmian jest pojawienie się nowego typu nauczyciela, który – jak pisał prof. R.M. Harden – powinien być osobą wspierającą proces uczenia się studenta, posiadać umiejętność prowadzenia oceny jego postępów różnymi metodami, przygotowywania materiałów dydaktycznych, planowania i realizacji dobrych, ciekawych, ułatwiających proces uczenia się zajęć i na końcu, ale najpewniej najistotniejsze, być dla studentów wzorem do naśladowania w ich przyszłej pracy. Posiadanie tak rozległych kompetencji wymaga zdobywania wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie medycyny, ale także dydaktyki.

W trakcie realizacji programu studiów uczestnicy zapoznają się z metodami prowadzenia zajęć opartymi o symulację, narzędziami wspierającymi proces uczenia się oraz umożliwiającymi ocenę postępów studentów.

Kierownikiem studiów jest dr Grzegorza Cebula, prof. UJ.

Biofarmacja obliczeniowa to studia skierowane przede wszystkim do farmaceutów, biochemików, biotechnologów, bioinformatyków oraz osób z wykształceniem medycznym lub matematyczno-przyrodniczym pracujących w sektorze biomedycznym.

Kierunek przygotowuje do projektowania leków i kandydatów na leki w oparciu o metody modelowania poprzez realizację przedmiotów dotyczących podstaw programowania w językach Python i R, wykorzystywania środowisk programistycznych oraz zastosowania uczenia maszynowego w modelowaniu i analizie danych, matematycznego opisu układów dynamicznych, metod numerycznych i statystycznej analizy danych, a także modelowania farmakokinetycznego opartego o fizjologię, molekularnych i fizjologicznych podstaw tych metod dla ksenobiotyków, a także analizy i przewidywania kinetyki i farmakodynamiki leków i kandydatów na leki.

Celem studiów jest przekazanie praktycznej znajomością technik i narzędzi modelowania matematycznego i nauka zastosowania ich w pracy z lekiem i kandydatem na lek, w analizie danych, w modelowaniu farmakokinetycznym i farmakodynamicznym opartym o fizjologię czy dowolnym zagadnieniu z zakresu biologii systemów czy obliczeniowej farmakologii systemów.

Kierownikiem studiów jest dr Bartosz Lisowski.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum