Lepsze zrozumienie powiązania pomiędzy otyłością matki a otyłością dziecka może zaowocować dokładniejszym i wcześniejszym rozpoznawaniem kobiet i niemowląt w grupie najwyższego ryzyka, a tym samym – lepiej dopasowaną opieką przedporodową.

Wiele badań wykazało związek pomiędzy indeksem masy ciała (BMI) matki w trakcie wczesnej ciąży lub tuż przed nią a masą urodzeniową jej dziecka i jego późniejszym BMI. Oprócz czynników, takich jak wspólne środowisko i zachowania wyuczone, zasugerowano również przyczynę wewnątrzmaciczną.

Uważano, że matki z wyższym BMI będą mieć wyższe poziomy glukozy (cukrów) i lipidów (tłuszczów) we krwi. Zakładano, że gdy glukoza przedostaje się przez łożysko, płód wytwarza więcej insuliny, by ją przetworzyć, co skutkuje szybszym wzrostem i większą ilością tkanki tłuszczowej niż w przypadku dzieci matek o niższym BMI i poziomach glukozy.

Uznano również, że taka odpowiedź płodu mogła następnie „zaprogramować” to, w jaki sposób dziecko rośnie oraz kontroluje poziom glukozy i insuliny w późniejszym życiu. Oznacza to, że dzieci byłyby „grubsze” przez całe życie. Proces ten nosi nazwę „programowania rozwojowego”. Gdyby hipoteza ta okazała się prawdziwa, kobiety rodzące córki uruchomiłyby epidemię otyłości obejmującą wiele pokoleń.

Twórcy projektu ObesityDevelop, wspieranego przez Europejską Radę ds. Badań naukowych, chcieli zbadać zakładaną przyczynę wewnątrzmaciczną.

W ramach projektu wykazano, że wyższa niż przeciętnie wartość wskaźnika BMI u matki skutkowała większą masą ciała dziecka, prawdopodobnie wynikającą z wyższych poziomów glukozy we krwi matki. Jednak poza okresem niemowlęctwa nie było przekonujących dowodów na to, że BMI matki w trakcie ciąży miało długotrwały wpływ na masę ciała dziecka lub jego indeksy masy tłuszczowej.

„Jest to pocieszające, ponieważ wygląda na to, że międzypokoleniowy cykl otyłości nie jest prawdopodobnym scenariuszem”, opowiada koordynatorka projektu, Deborah Lawlor. „Jednak odpowiedni BMI matki nadal jest ważny. Matki z wyższym BMI będą mieć większe dzieci, co może powodować problemy w trakcie ciąży i porodu, takie jak cukrzyca ciążowa oraz choroby związane z nadciśnieniem, na przykład stan przedrzucawkowy”.

Od powiązania do związku przyczynowo-skutkowego

Mimo że BMI jest najpowszechniejszym miernikiem otyłości, krytykuje się go jako zbyt ogólny wskaźnik. Twórcy projektu ObesityDevelop zastosowali dodatkowe pomiary, w tym skany, aby zmierzyć indeks masy tłuszczowej, który pozwala oddzielić masę tłuszczu od pozostałej masy. Uwzględnili również obwód pasa, który może wskazywać na otłuszczenie wątroby i innych narządów w jamie brzusznej.

Aby powiązać czynnik ryzyka u matek (otyłość w trakcie ciąży) z wynikami u potomstwa (masa urodzeniowa oraz otyłość w późniejszym życiu), zespół wykorzystał dane z badań na dużych kohortach, przeprowadzonych w ramach inicjatywy o nazwie MR-PREG. Jednym z takich badań było badanie podłużne rodziców i dzieci w Avon realizowane przez 30 lat, innym zaś badanie urodzeń w Bradford, w którym badano ciężarne kobiety w latach 2007–2010.

„Badania te pozwoliły uzyskać wiele danych na temat zdrowia, zachowań, statusu społecznego oraz narażeń na różne czynniki środowiskowe, jak również szczegółowe biologiczne markery z krwi mierzone wielokrotnie u członków rodzin z kolejnych pokoleń. Dodatkowo badania obejmują ogólnogenomowe dane dotyczące matek, potomstwa, a czasem nawet ojców”, wyjaśnia Lawlor, pracująca na Uniwersytecie w Bristol, będącym gospodarzem projektu.

Aby zbadać geny jako czynniki ryzyka w przypadku otyłości, wykorzystano badania powiązań obejmujące cały genom. W badaniu zbiorów danych zespół zastosował analizy genetyczne opracowane przez Uniwersytet w Bristol, opierając się na metodzie zwanej randomizacją mendelowską. Dodatkowo naukowcy wykorzystali metody analizy regresji wielorakiej pozwalające wyszukać powiązania pomiędzy danymi przy jednoczesnym kontrolowaniu czynników zakłócających, takich jak wspólne środowisko społeczne matki i dziecka.

Dzięki wykorzystaniu obu tych podejść możliwe było zapewnienie wiarygodności wyników, jako że były one weryfikowane odpowiednio pod kątem różnych odchyleń, plejotropii genetycznej oraz czynników zakłócających.

Ogólnopopulacyjna opieka zdrowotna i ukierunkowane wsparcie w okresie ciąży

Jednym z wniosków uzyskanych przez zespół było przekonanie, że kierowanie strategii walki z otyłością wyłącznie do kobiet w wieku rozrodczym nie wystarczy. „Mamy nadzieję, że nasza praca pomoże przekonać decydentów, by kierowali swe wysiłki do całej populacji i wszystkich członków rodziny”, podsumowuje Lawlor.

Konsorcjum MR-PREG kontynuuje analizowanie przyczyn negatywnych zjawisk w okresie ciąży i okresie okołoporodowym, koncentrując się zwłaszcza na mechanizmach molekularnych biorących w nich udział.

© Unia Europejska, [2022] | źródło: CORDIS