Celem nowych narzędzi i metod do przeprowadzania ocen technologii medycznych jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji i promowanie współpracy między państwami członkowskimi. Może to poskutkować poprawą opieki nad pacjentami.

Chociaż polityka społeczna i zdrowotna pozostaje w gestii państw członkowskich, współpraca transgraniczna przynosi niewątpliwe korzyści, zwłaszcza w zakresie zamówień na technologie medyczne. Zwiększenie skuteczności i wydajności zamówień na technologie medyczne poprzez wymianę danych i informacji jest zatem obecnie głównym celem politycznym wielu państw członkowskich.

Z pomocą w ułatwieniu tej współpracy w zakresie danych przychodzi finansowany ze środków UE projekt IMPACT HTA.

„Dane dotyczące kosztów i wyników stosowania nowych technologii medycznych są obecnie dostępne w wielu różnych źródłach”, mówi Panos Kanavos, profesor międzynarodowej polityki zdrowotnej na London School of Economics i koordynator projektu IMPACT HTA. „Celem tego projektu jest stworzenie środowiska zapewniającego wszystkim państwom członkowskim łatwy dostęp do tych informacji podczas przeprowadzania ocen technologii medycznych”.

Oceny technologii medycznych (ang. Health Technology Assessments, HTA) są systematyczną metodą do oceny właściwości, rezultatów i konsekwencji stosowania technologii medycznych. Państwa członkowskie wykorzystują je do podejmowania świadomych decyzji, czy nabyć nową technologię medyczną lub wydać jej atest.

Innowacyjne metody i narzędzia

W ramach projektu opracowano wiele innowacyjnych metod i narzędzi, które pomagają w podejmowaniu decyzji, pozwalają na lepszą alokację zasobów i ułatwiają współpracę między państwami członkowskimi, agencjami ds. oceny technologii medycznych, pracownikami służby zdrowia i innymi zainteresowanymi stronami.

Za przykład niech posłuży nam narzędzie do oceny ekonomicznej, które łączy i wykorzystuje dane z randomizowanych badań klinicznych i dane obserwacyjne. „To narzędzie pozwala pracownikom ds. oceny technologii medycznych na szybkie przeprowadzenie oceny efektywności kosztowej przy użyciu lokalnych, ogólnodostępnych danych”, zauważa Kanavos. „Dane można łatwo zmodyfikować, aby dostosować je do lokalnych potrzeb, co umożliwia współdzielenie modeli między agencjami i przeprowadzanie ocen w danym obszarze terapeutycznym”.

W ramach projektu opracowano również metodę kalkulacji kosztów oraz bazę danych kosztów jednostkowych w opiece zdrowotnej i społecznej. „Ta pierwsza tego typu w Europie baza danych może posłużyć do pomocy w przeprowadzaniu ocen zdrowotno-ekonomicznych poprzez transfer analiz i modeli ekonomicznych między krajami”, dodaje Kanavos. „Oszczędza ona czas badaczy poświęcany na wyszukiwanie kosztów, pozwala na dokonywanie porównań między krajami i zapewnia dogłębne zrozumienie transgranicznych różnic w kosztach”.

Naukowcy opracowali nawet narzędzia przeznaczone specjalnie dla szpitali. „Rezultaty szpitalne obejmują wiele aspektów oraz czynników kontekstowych wpływających na przyjęcie technologii medycznych”, zauważa.

Mając to na uwadze, w ramach projektu opracowano dwa zestawy narzędzi z myślą o środowiskach szpitalnych. Pierwszy z nich służy do oceny ogólnych rezultatów szpitalnych, podczas gdy drugi pozwala na ocenę, w jaki sposób czynniki kontekstowe mogą wpłynąć na wdrożenie technologii.

„Narzędzia te wspiera model decyzyjny, który identyfikuje technologie o takiej samej skuteczności i bezpieczeństwie, ale podlegające wahaniom klinicznym”, mówi Kanavos. „Oceniając różne możliwe interwencje, narzędzia te pomagają w poprawie rezultatów i jakości opieki nad pacjentami”.

Poprawa opieki nad pacjentami

Chociaż prace wciąż trwają, narzędzia i metody opracowane w ramach projektu IMPACT HTA są już wykorzystywane przez organy ds. oceny technologii medycznych, podmioty opracowujące wytyczne, organizacje pacjentów, ekspertów klinicznych, grupy akademickie i sektor opieki zdrowotnej.

„Nasze zatwierdzone metody gromadzenia, analizowania i integrowania danych nie tylko pomagają w lepszej alokacji zasobów w państwach członkowskich, ale, co ważniejsze, zapewniają pacjentom najlepszą możliwą opiekę”, podsumowuje Kanavos.

© Unia Europejska, [2021] | źródło: CORDIS