Uczelniana Komisja Wyborcza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego anulowała przeprowadzone w pierwszej połowie br. wybory do senatu uczelni, elektorów oraz rektora. Powodem jest to, że 600 osób zatrudnionych w WUM w niepełnym wymiarze czasu pracy było wykluczonych z głosowania.

Jak poinformowała PAP dyrektor ds. komunikacji WUM Marta E. Wojtach, anulowanie wyborów wynika z zalecenia Minister Zdrowia, która stwierdziła, że niektóre zapisy Statutu WUM są niezgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

"Rozstrzygnięciem nadzorczym z 11 czerwca 2024 r. Minister Zdrowia stwierdziła nieważność par. 49 ust. 2 i 3 Statutu WUM. Przyczyną stwierdzenia nieważności było naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym poprzez odebranie czynnego i biernego prawa wyborczego członkom wspólnoty Uczelni, który są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (ustawa przyznaje takim osobom prawa wyborcze, a Statut WUM je ograniczał)" - podała dyrektor Wojtach.

Jak zaznaczyła, takich osób WUM zatrudnia ponad 600. "W poprzedniej procedurze zostały one bezprawnie wykluczone z udziału w czynnościach wyborczych. Dlatego Minister Zdrowia zaleciła, aby procedury wyborcze przeprowadzone na podstawie nieważnych przepisów Statutu WUM zostały anulowane (dotyczy to m.in. wyborów elektorów z marca 2024 r.). W nowej procedurze wyborczej prawa wszystkich osób zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami ustawy" - podkreśliła dyrektor ds. komunikacji WUM.

W komunikacie z 4 lipca WUM poinformował, że z powodu wskazania przez Minister Zdrowia, iż "wszelkie czynności podjęte z uwzględnieniem nieważnych postanowień Statutu mogą zostać uznane za nieważne" - wybory elektorów "powinny zostać przeprowadzone ponownie, z uwzględnieniem praw wyborczych wszystkich członków wspólnoty Uczelni".

Podano również, że Uczelniana Komisja Wyborcza WUM ustaliła nowy kalendarz czynności wyborczych.

"Wybory do senatu zostaną przeprowadzone pomiędzy 5 a 28 sierpnia, wybory elektorów pomiędzy 19 sierpnia a 18 września, natomiast wybory rektora pomiędzy 19 sierpnia a 28 września. Kalendarz umożliwi rozpoczęcie roku akademickiego w sposób niezakłócony" - poinformował WUM.

Obecnie rektorem WUM jest prof. Zbigniew Gaciong, którego kadencja kończy się 31 sierpnia. Jak dotąd nie został wyłoniony jego następca. Zgodnie ze Statutem WUM po wygaśnięciu mandatu rektora jego obowiązki ma przejąć prorektor ds. studenckich - jest nim obecnie prof. Robert Gałązkowski.

W wyborach na rektora w pierwszej połowie br. brało udział dwoje kandydatów: prof. Gaciong, który w kwietniu zrezygnował z powtórnego ubiegania się o tę funkcję, oraz prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, która przestała być kandydatką po decyzji Senatu WUM z 13 maja.

19 kwietnia rektor WUM zawiadomił, że nałożył na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską karę dyscyplinarną w związku z "uchybieniem godności zawodu nauczyciela akademickiego" i poinformował, że tym samym jego kontrkandydatka utraciła prawo do ubiegania się o stanowisko rektora.(PAP)

Źródło: naukawpolsce.pl