Po zapoznaniu się projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Business Centre Club przekazał do Ministerstwa Zdrowia, w ramach konsultacji społecznych, obszerną opinię wraz z uzasadnieniem, zawierającą m.in. następujące uwagi i propozycje:

1. Za słuszny uznajemy generalny cel projektu: optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na wyroby medyczne finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń.

2. Zamysł racjonalizacji kosztów i ich obniżania jest dobry, pod warunkiem, że nie odbywa się on pogorszeniem jakości wyrobów medycznych i ich dostępności dla pacjentów lub przerzuceniem na nich znacznej części kosztów.

3. Złym rozwiązaniem jest przenoszenie wprost na rynek wyrobów medycznych zasad obowiązujących na rynku farmaceutycznym. Wyroby medyczne nie powinny podlegać tym samym regulacjom co leki.

4. System refundacji wyrobów medycznych powinien funkcjonować w taki sposób, aby w ramach dostępnych publicznych środków odpowiadał w możliwie najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu i poprawił dostępność do świadczeń.

5. Zapisy projektu ustawy nie zawierają regulacji dotyczących doboru sprzętu medycznego według potrzeb indywidualnych, co stanowi podstawą rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawnej.

6. Wprowadzenie dotkliwej kary pieniężnej do 10 mln złotych może stanowić zagrożenie dla dalszego bytu podmiotu prowadzącego działalność na rynku wyrobów medycznych.

7. Objęcie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie systemem cen i marż urzędowych może spowodować negatywny wpływ na rynek pracy, w związku z zagrożeniem bankructwem drobnych krajowych przedsiębiorców i właścicieli prowadzących sklepy medyczne.

8. Objęcie wyrobów medycznych refundacją spowodują ograniczenie dopuszczalnych działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli zawodów medycznych.

9. Precyzyjne uregulowanie wymaga zakres dozwolonej reklamy wyrobów medycznych oraz sklepów medycznych.

10. Nowelizacja nie może skutkować dodatkowymi kosztami dla podmiotów, z których wyrobów medycznych korzystają obecnie pacjenci w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ, a także w ramach hospitalizacji.

11. Koniecznym jest ustawowe sformułowanie uniwersalnych zasad dotyczących dopuszczalnych zmian wyrobu medycznego, które nie będą skutkowały obowiązkiem ubiegania się o zmianę decyzji refundacyjnej i związanych z tym ponoszonych kosztów.

12. Regulacje dotyczące możliwości dopłat pacjentów do wyrobów medycznych droższych niż oferowane bezpłatnie w świadczeniach gwarantowanych wymaga dopracowania. Wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące współpłacenia pacjenta za produkty ponadstandardowe powinny być rozstrzygnięte w dalszym procesie legislacyjnym.

13. Korzystną jest propozycja, zgodnie z którą z kosztu świadczenia gwarantowanego wyodrębniony zostanie koszt zastosowanego wyrobu medycznego oraz koszt samego zabiegu.

- Poruszone w naszej opinii aspekty ustawy wymagają kontynuowania konsultacji społecznych. Ze względu na okres urlopowy wnosimy o wydłużenie terminu ich dalszego przebiegu i odbycie w pierwszej dekadzie września spotkania z zainteresowanymi podmiotami - napisał Zenon Wasilewski, ekspert BCC ds. prawa medycznego.


Źródło: BCC