Zmiany na liście leków refundowanych

 


Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikowało listę leków refundowanych. Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Lista zacznie obowiązywać od 1 lipca br. Refundowanych ma być 115 nowych produktów, 28 zniknie z listy.

 Na liście znajdą się m.in.

 - lek zawierający apiksaban refundowany we wskazaniu żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego – prewencja pierwotna. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków przeciwzakrzepowych dla pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego;

- lek zawierający dekanonian haloperidolu refundowany we wskazaniu choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępności haloperidolu o postać o przedłużonym działaniu podawaną domięśniowo.

Dla 5 substancji czynnych zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:

- leki zawierające lanreotyd refundowany we wskazaniu leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych oraz leki zawierające oktreotyd refundowany w leczeniu objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby. Objęcie refundacją ww. analogów somatostatyny ułatwi dostęp do leczenia pacjentom z guzami neuroedokrynnymi.

- leki zawierające wigabatrynę refundowane we wskazaniu pozarejestracyjnym stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego – monoterapia;

- leki zawierające sirolimus refundowane w następujących wskazaniach pozarejestracyjnych: stwardnienie guzowate, limfangioleiomiomatoza oraz nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczyniowych;

- lek zawierający kolistynę refundowany we wskazaniu pozarejestracyjnym zakażenia dolnych dróg oddechowych – profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza oraz zakażenia dolnych dróg oddechowych – leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza.

Cena 95 produktów zostanie obniżona o 97,20 zł do 2 gr. Podwyżki dotyczą 3 leków, cena wzrośnie od 19 gr do 124,09 zł.

Dla 335 leków nastąpi spadek odpłatności dla pacjentów od 14,75 zł do 1 gr, dla 339 produktów – wzrost dopłaty pacjenta od 1 gr do 119,60 zł, dla 382 produktów – spadek cen detalicznych brutto – od 104,27 zł do 1 gr, dla 173 produktów – wzrost cen detalicznych brutto – od 1 gr do 134 zł.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, Ministerstwo informuje, że refundacją zostanie objęty m.in. nowy lek zawierający cysteaminę w ramach nowego programu lekowego: Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej.

Od 1 lipca nastąpią również zmiany w programach lekowych lub chemioterapii m.in. w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego, chłoniaków złośliwych, białaczki limfoblastycznej czy nowotworów trzustki.


Źródło: www.medexpress.pl