Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on przeniesienie zadań związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych z CKPPiP do CMKP.

Jak tłumaczy resort zdrowia, dzięki temu zostanie zapewniony równy dostęp do osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także będzie możliwa integracja przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, co przyczyni się do wymiany doświadczeń między tymi zawodami, a także pozytywnie wpłynie na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych.

W wyniku projektowanych zmian nastąpi utworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych. Dlatego też, przedmiotowy projekt zakłada włączenie CKPPiP do CMKP.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że zintegrowanie tych dwóch jednostek umożliwi również grupie zawodowej pielęgniarek i położnych łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych.

Proponowana zmiana ma także umożliwić rozwój zawodowy pielęgniarkom i położnym - tożsamy do możliwości obecnie dostępnych innym zawodom medycznym.

MZ tłumaczy, że dzięki przeniesieniu zadań CKPPiP do CMKP, będzie możliwe ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem egzaminu państwowego, co pozwoli na wypracowanie jednolitych, jasnych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych. Projektowane zmiany, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją egzaminów do Centrum Egzaminów Medycznych (dalej: CEM), od 2027 r. ma doprowadzić również do pełnego skoordynowania procedury przeprowadzenia egzaminów państwowych osób wykonujących zawody medyczne, przez wypracowanie jednolitych przepisów o państwowych egzaminach medycznych.

Resort zdrowia podkreśla, że zasadność połączenia wskazanych instytucji, dostrzegła również Najwyższa Izba Kontroli, wskazując w Informacji o wynikach kontroli pn. Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia P/22/047, za niecelowe utrzymywanie CKPPiP, jako odrębnej jednostki zajmującej się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. W ocenie NIK, zadania w tym zakresie powinno realizować CMKP, które odpowiada za to kształcenie w przypadku innych zawodów medycznych.

Zdaniem MZ, dodatkowo, ważnym elementem będzie ujednolicenie procesu związanego przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych (dalej: PES), co ma pozwolić na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją PES do CEM.

Więcej tutaj