Elektroniczne skierowanie jest kolejnym dokumentem, który zmienił swoją postać z papierowej na cyfrową. Od 8 stycznia 2021 roku każdy podmiot będzie zobowiązany wystawiać e-skierowania - przypomina Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których pacjent musi otrzymać e-skierowanie.

Ułatwienie procesu realizacji skierowań

E-skierowanie to nie tylko ułatwienie dla pacjenta, ale również dla lekarza wystawiającego i placówki, która będzie je realizować. W momencie gdy pacjent przekaże dane dostępowe do e-skierowania w postaci 4-cyfrowego kodu oraz numeru PESEL, zostaną pobrane automatycznie do systemu rejestracji wszystkie niezbędne do zapisu informacje. Zarówno te o wskazanych świadczeniach, ale również dotyczące danych pacjenta. Dzięki temu nie ma konieczności ręcznego przepisywania danych do systemu, co skróci proces rejestracji. Dodatkowo, jeśli placówka posiada czytniki kodów, może zeskanować kod kreskowy z wydruku informacyjnego i pobrać e-skierowanie.

E-skierowanie tylko w jednym miejscu

Kolejnym plusem, który już teraz wskazują lekarze to fakt blokowania możliwości zapisania się na jedno skierowanie w kilku miejscach. Obecnie zdarzają się sytuacje, gdy pacjent zapisuje się w kilku miejscach na raz i skierowanie dostarcza tylko do jednej placówki a pozostałe placówki muszą oczekiwać 14 dni, aby móc wykreślić takiego pacjenta z list oczekujących. Teraz, dzięki e-skierowaniu, gdy pacjent zapisze się np. telefonicznie i poda dane dostępowe, e-skierowanie pobierane jest do realizacji. Taki mechanizm uniemożliwia pobrania danego e-skierowania przez inne podmioty i sztucznego powiększania kolejek. Uwaga! Pacjent może się zwrócić o wycofanie e-skierowania, aby móc zapisać się w innej placówce. Możliwe jest to do momentu rozpoczęcia świadczenia w związku z danym e-skierowaniem.

Wydruk informacyjny

Aby umożliwić już w 2020 r. wystawianie e-skierowań bez obawy, że pacjent nie będzie miał jak go zrealizować w placówkach nie posiadających modułu e-skierowania, wprowadzono następujące zmiany. Po uzgodnieniach z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia przygotowano wydruk informacyjny, który umożliwia traktowanie e-skierowania jako pełnoprawnego skierowania dotychczas wystawianego w postaci papierowej. Aby pacjent mógł skorzystać z e-skierowania w dowolnej placówce w całej Polsce należy: Wydać pacjentowi wydruk informacyjny i ręcznie go podpisać. Na wydruku informacyjnym nie ma konieczności stawiania pieczątki.

E-skierowanie jest wystawiane na następujące świadczenia:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze środków publicznych i innych,
  • badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
  • pozytonową tomografię emisyjną (PET) – finansowana ze środków publicznych.


Źródło: CSIOZ | Ministerstwo Zdrowia