Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dający możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w postaci elektronicznej. Nowe rozwiązanie ma zacząć działać od nowego roku.

Na potrzeby wprowadzanego rozwiązania dokonano w projekcie systematyki przepisów przez rozróżnienie dwóch postaci w jakich skierowanie może być wystawiane i potwierdzane, tj. elektroniczna postać, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się w systemie informacji medycznej, zwanym dalej „SIM”, oraz papierowa postać, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych. Tym samym wprowadzono w projektowanym dokumencie rozdziały, w których uregulowano sposób wystawiania i tryb potwierdzania, odrębnie dla skierowań w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej.

Skierowanie wystawiane w postaci elektronicznej będzie zawierało m.in.: oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON, nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego oraz specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, adres miejsca wystawienia skierowania, numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także numer identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia, oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, które będzie obejmowało imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania, kwalifikacje zawodowe, identyfikator pracownika medycznego oraz podpis.

Skierowanie w postaci elektronicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będzie następnie przekazywane, za pośrednictwem SIM, do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, natomiast świadczeniobiorca otrzyma informację o wystawionym skierowaniu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w art. 59b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczeniobiorca zostanie poinformowany o kolejnych etapach przetwarzania skierowania elektronicznego, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, w postaci powiadomień w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta, zwanego dalej „IKP” lub wiadomości przekazanej na wskazany przez świadczeniobiorcę numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Dodatkowo pacjent, któremu wystawiono skierowanie w postaci elektronicznej i który zażądał przekazywania mu powiadomień pisemnych, otrzymuje od właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powiadomienie o:

  1. potwierdzeniu skierowania
  2. odmowie potwierdzenia skierowania
  3. przyczynie niepotwierdzenia skierowania w przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i jego kolejności na liście świadczeniobiorców
  4. terminie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., przy czym do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszczone będzie stosowanie skierowań w postaci papierowej.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową