Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał co kontroluje sanepid w placówkach dla dzieci i młodzieży.

Działania kontrolno-monitorujące

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdza, czy warunki sanitarne placówek edukacyjnych są odpowiednie dla potrzeb uczniów. W tym celu w szkołach sanepid nadzoruje m.in.:

 • czy sale lekcyjne są odpowiednio wentylowane i oświetlone,
 • jaka powierzchnia w klasie przypada na jednego ucznia,
 • czy szkoła zapewnia miejsce, gdzie uczniowie mogą zostawić podręczniki i przybory szkolne,
 • dostępność urządzeń sanitarnych,
 • czy została zapewniona infrastruktura sportowa do prowadzenia zajęć W-F z odpowiednim zapleczem sanitarnym,
 • czy w szkole znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej,
 • warunki dożywiania uczniów i dostępność wody pitnej,
 • czy placówka ma dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • stan sanitarno-higieniczny i techniczny szkół – zarówno w pomieszczeniach, jak i na placach zabaw i terenach sportowo-rekreacyjnych.

Działania prewencyjne

Sanepid prowadzi wiele działań zapobiegawczych, które mają chronić uczniów przed niekorzystnymi warunkami pobytu w szkole.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania prozdrowotne dotyczące m.in.

 • profilaktyki wad postawy – sanepid sprawdza, czy krzesła i stoliki są dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci oraz czy tornistry szkolne są odpowiednio lekkie,
 • profilaktyki wad wzroku,
 • przeciwdziałaniu wszawicy,
 • właściwej organizacji nauczania, czyli rozkładu zajęć lekcyjnych i odpoczynku w czasie przerw.

Działania edukacyjne

Jednym z zadań sanepidu jest również szeroko pojęta edukacja. W szkołach Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania edukacyjne dotyczące m.in.:

 • zapobiegania zakażeniom oraz prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk,
 • profilaktyki wszawicy,
 • szczepień ochronnych.

Pracownicy Inspekcji udzielają również informacji na temat przygotowania ergonomicznego stanowiska pracy ucznia.

Źródło: GIS