Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Ministra Zdrowia pismo, w którym wyraża zaniepokojenie w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi poruszającymi problem niewłaściwej opieki psychiatrycznej świadczonej małoletnim. Fundacja podjęła również interwencje w sprawie trzech zdarzeń, do których doszło w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. W piśmie do Prokuratora Okręgowego prosi o informacje nt. toczących się postępowań w tych sprawach. HFPC podkreśliła m.in., że zagwarantowanie prawa do ochrony zdrowia oraz do godnych warunków leczenia to jedno z istotnych zadań państwa.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się z pismem do Ministra Zdrowia, w którym wskazała przede wszystkim międzynarodowy standard z zakresu ochrony zdrowia małoletnich.

„W liście zwróciliśmy uwagę na zobowiązania wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dzieci (CPT). Ponadto, wskazaliśmy na rekomendacje Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu traktowaniu albo Karaniu” - poinformowała Fundacja w wydanym komunikacie.

W piśmie podkreślono, że zdaniem ETPC, państwo ma tzw. pozytywny obowiązek – polegający na wprowadzeniu szczególnych środków, które pozwolą zapobiec pogorszeniu zdrowia fizycznego i psychicznego jednostek, za których sytuację jest szczególnie odpowiedzialne. Wskazano również, że państwo ma szczególne obowiązki względem dzieci, które musi uchronić przed złym traktowaniem, także w sytuacji, gdy jest ono stosowane przez osoby prywatne. Poza standardami ustanowionymi przez ETPC, zwróciliśmy również uwagę na zalecenia CPT, który na kanwie monitorowania różnych ośrodków leczenia psychiatrycznego niejednokrotnie wskazywał na potrzebę umieszczania dzieci i dorosłych w osobnych oddziałach.

Fundacja zwróciła również uwagę na standardy wynikające z Konwencji o Prawach Dzieci. W piśmie podkreślono, że niewątpliwie istnieje związek pomiędzy realizacją praw zdrowotnych dziecka, a prawem dziecka do odpowiedniego poziomu życia oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej lub fizycznej. Wskazano również, że Konwencja zobowiązuje do zapewnienia dzieciom dostępu do pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe dzieci oraz zwracając się w szczególności do dzieci dotkniętych trudną sytuacją życiową (sytuacja rodzinna, czy też stygmatyzująca choroba).

Ponadto, Fundacja zwróciła się również z pismem do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, z prośba o udzielenie informacji na temat toczących się postępowań w sprawach wszczętych na skutek wydarzeń, do których doszło w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka