11 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Cieślukowskiego z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące wzrostu finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - informuje na swojej stronie Ministerstwo Zdrowia.

W trakcie spotkania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska dotyczące prowadzonych negocjacji w zakresie wysokości dodatkowych środków na świadczenia  opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w okresie od września 2015 roku do końca 2017 roku.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zadeklarowali, że w przypadku niepodpisania porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ a stroną związkową nie będą sprzeciwiać się planom Ministerstwa w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne.

Strona związkowa poinformowała również, że przedstawiciele związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających u świadczeniodawcy będą brali udział w uzgadnianiu porozumienia dotyczącego sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Natomiast Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stwierdziła, że nie jest przeciwna opiniowaniu w zakresie sposobu podziału tych środków przez przedstawiciela samorządu upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych, w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe, ale nie wie jakie decyzję będą podejmowały poszczególne okręgowe rady.

Uzgodniono, że w ramach konsultacji społecznych OZZPiP prześle do końca bieżącego tygodnia uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kolejne rozmowy zaplanowano na 18 sierpnia br.


Źródło: mz.gov.pl