Ministerstwo Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 16s ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie do PES. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Oznacza to, że urlop szkoleniowy w wysokości 6 dni przysługuje również lekarzowi, lekarzowi dentyście, który przygotowuje się i przystępuje do PES na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego, będąc w trakcie realizacji programu szkolenia.

Powyższe oznacza, że skorzystanie z prawa do ww. urlopu, w przypadku nie zrealizowania wszystkich elementów szkolenia specjalizacyjnego przed zakończeniem umowy o szkolenie specjalizacyjne, spowoduje konieczność wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego o 6 dni roboczych. Przedłużenie to można uzyskać na podstawie art. 16l ust. 3 ww. ustawy czyli, w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda, a w odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury - minister właściwy do spraw zdrowia.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia