Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do zaopiniowania projekt noweli zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zmiany proponowane przez NFZ polegają na zwiększeniu poziomu finansowania określonych świadczeń AOS w sytuacji zwiększenia obsługi e-skierowań.

Przepisy zarządzenia mają wejść w życie nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 roku. Fundusz informuje, że nowe rozwiązanie ma na celu przyśpieszenie informatyzacji systemu ochrony zdrowia.

Jakie zmiany proponuje NFZ?

Przyjmowanie pacjentów na podstawie e-skierowania

Rejestracja pacjentów na AOS/ ASDK
na podstawie e-skierowania - progi
uprawniające do współczynnika korygującego
Okres stosowania systemu
rejestracji e-skierowań
- miesiąc
Współczynnik korygujący
10% i powyżej VII-IX 1,0%
15% i powyżej VII-IX 1,5%
20% i powyżej VII-IX 2,0%
30% i powyżej X-XII 0,5%
50% i powyżej X-XII 1,0%

Uwagi - warunki wyliczania współczynnika

  1. Współczynnik, o którym mowa w kol. 2. stanowi: stosunek liczby e-skierowań do poradni specjalistycznych AOS albo pracowni ASDK w ramach danego miejsca udzielania świadczeń, zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym, do średniej miesięcznej liczby odpowiednio porad specjalistycznych albo badań ASDK w ramach danego miejsca udzielania świadczeń za okres marzec 2019 r. - luty 2020 r. (z uwzględnieniem czasu realizacji obowiązującej umowy).
  2. Przy wyliczaniu współczynnika nie uwzględnia się danych dotyczących realizacji świadczeń w zakresach: położnictwa i ginekologii, ginekologii dla dziewcząt oraz onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej, leczenia AIDS, udzielanych ustawowo bez skierowania.
  3. Przy wyliczaniu współczynnika nie uwzględnia się danych dotyczących realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych (AON).
  4. E-skierowanie o danym identyfikatorze uwzględniane jest jeden raz do wyliczenia współczynnika.

Uwagi - rozliczanie świadczeń

  1. W przypadku kiedy świadczeniodawca spełnia warunki uzyskania współczynników za przyjmowanie i wydawanie e-skierowań, to premia za przyjęcie e-skierowania liczona jest od obecnej (wyjściowej) wyceny za poradę.
  2. Przy rozliczaniu świadczeń, współczynniki korygujące za przyjmowanie pacjentów na podstawie e-skierowania stosuje się do ogólnej liczby porad albo badań ASDK, z wyłączeniem świadczeń w zakresach: położnictwa i ginekologii, ginekologii dla dziewcząt, onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej, leczenia AIDS oraz świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych (AON) z zastrzeżeniem przepisów § 12 ust. 27 zarządzenia.

Wystawianie e-skierowań do poradni AOS, pracowni ASDK i na leczenie szpitalne

Wystawianie e-skierowań do poradni AOS, pracowni
ASDK, i na leczenie szpitalne - progi uprawniające
do współczynnika korygującego
Okres stosowania systemu
wydawania e-skierowań
- miesiąc
Współczynnik korygujący
10% i powyżej miesiąc rozliczany 3,0%
20% i powyżej miesiąc rozliczany 4,0%
30% i powyżej miesiąc rozliczany 5,0%

Uwagi - warunki wyliczania współczynnika

  1. Współczynnik, o którym mowa w kol. 2. stanowi: stosunek liczby porad, w trakcie których wystawiono e-skierowanie w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń w danym miesiącu, do liczby wszystkich porad, w trakcie których wystawiono skierowania w tym samym okresie sprawozdawczym (suma wystawionych e-skierowań i skierowań w postaci papierowej) w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń.
  2. Przy wyliczaniu współczynnika korygującego uwzględnia się tylko i wyłącznie wystawianie e-skierowań i skierowań w postaci papierowej do poradni AOS, pracowni ASDK i na leczenie szpitalne.

Uwagi - rozliczanie świadczeń

  1. W przypadku kiedy świadczeniodawca spełnia warunki uzyskania współczynników za przyjmowanie i wydawanie e-skierowań, to premia za wydawanie e- skierowań liczona jest od obecnej (wyjściowej ) wyceny za poradę.
  2. Przy rozliczaniu świadczeń, współczynniki korygujące za wydawanie e-skierowań stosuje się wyłącznie do porad specjalistycznych (wymienionych w załączniku nr 5a, 5b oraz 5e do zarządzenia z zastrzeżeniem przepisów § 12 ust.27 zarządzenia), na których wydano e-skierowanie.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 26 czerwca 2020 r., na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w tytule maila „uwagi AOS".

ZOBACZ: Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Źródło: NFZ