Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej placówkom medycznym za skrócenie kolejek do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zarządzenie w tej sprawie wydał 17 września prezes NFZ Andrzej Jacyna.

Zarządzenie wprowadza współczynnik korygujący w wysokości 1,2 przy rozliczaniu świadczeń w poradniach specjalistycznych, które w największym stopniu (co najmniej o 20%) skróciły czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia we wskazanych zakresach, poprawiając tym samym dostęp do nich.

Współczynnik 1,2 będzie zastosowany pod warunkiem spełnienia jednocześnie następujących warunków:

  1. średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia w kategorii medycznej „przypadek stabilny” z danego okresu sprawozdawczego, mierzony na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, uległ skróceniu o nie mniej niż 20%, w stosunku do średniego czasu oczekiwania z okresu sprawozdawczego poprzedzającego bezpośrednio dany okres sprawozdawczy, mierzonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;
  2. liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym jest większa niż liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w okresie sprawozdawczym bezpośrednio poprzedzającym dany okres sprawozdawczy.

Zarządzenie dotyczy udzielania świadczeń w zakresach: endokrynologia, endokrynologia dla dzieci, gastroenterologia, gastroenterologia dla dzieci, kardiologia, kardiologia dziecięca, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, okulistyka, okulistyka dla dzieci.

NFZ tłumaczy, że celem tego działania jest dalsze zmotywowanie świadczeniodawców do jak najlepszego zarządzania listami oczekujących.

Więcej tutaj.