Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie (nr 60/2014/DDSOZ) w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co się zmieniło?

Zmiany dotyczą m.in. par. 1 a) ust. 2: gdzie pkt. 4 otrzymuje brzmienie: jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji ) lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA Multilateral Agreement i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej.

Dodano także pkt. 5 i 6 w brzmieniu:

„5) jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001– zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń, wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia;

6) posiadana akredytacja obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt 5, odpowiadającym poszczególnym zakresom świadczeń wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia, a ponadto jest wydana:

a) w zakresie usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001),

b) w kategorii G Katering zgodnie z ISO/TS 22003, w przypadku ISO 22000.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kryterium certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia[1]), o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c jest spełnione, jeśli certyfikat jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.”.

Zmiany wprowadzono także w: Tabeli nr 5 Leczenie Szpitalne – hospitalizacja, Tabeli nr 6 Leczenie Szpitalne – hospitalizacja planowa, Tabeli nr 7 Leczenie Szpitalne – Leczenie Jednego Dnia, Tabeli nr 8 Leczenie Szpitalne – Szpitalny Oddział Ratunkowy/Izba Przyjęć, Tabeli nr 9 – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Tabeli nr 10 – Rehabilitacja lecznicza, Tabeli nr 14 – Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, Tabeli nr 15 – Opieka paliatywna i hospicyjna, Tabeli nr 19 – Leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie stacjonarnym, Tabeli nr 20 – Leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie jednodniowym, Tabeli nr 21 – Leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie ambulatoryjnym, Tabeli nr 22 – Leczenie szpitalne – Terapeutyczne programy zdrowotne, Tabeli nr 23 – Leczenie szpitalne – Programy zdrowotne (lekowe).

[1]) Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia wydawany na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (DzU z 2009 r. Nr 52, poz. 418, z późn. zm.).

Rozporządzenie NFZ >>
www.nfz.gov.pl


Źródło: www.medexpress.pl