Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r.

Do wrześniowej listy po raz pierwszy została dołączona lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży (lista ciąża+). Znalazło się na niej 114 produktów m.in. wszystkie refundowane insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. - Pracę nad dołączeniem nowych leków do tej listy dalej trwają i będzie ona odpowiednio modyfikowana w najbliższych miesiącach - zapewnił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Maciej Miłkowski poinformował na Twitterze o szczegółach nowej listy refundacyjnej:

 • Na wrześniowej liście leków refundowanych znajdzie się nowy lek antypsychotyczny dla pacjentów ze schizofrenią - lurazydon (Latuda). Charakteryzuje się on korzystnym profilem kardiometabolicznym i nie powoduje wydłużenia odcinka QT oraz nadmiernego przyrostu masy ciała. Lek znajdzie się w refundacji aptecznej. Pełne wskazanie: "Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami psychotycznymi II generacji."
 • Valtricon - pierwszy trójskładnikowy lek zawierający połączenie amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd. Stosowany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Refundowany będzie od 1.09.
 • Dinutuksymab beta (Qarziba) jest to lek sierocy stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej. Znajdzie się na wrześniowej liście z utworzeniem nowego programu lekowego dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). Jest to jeden z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego. Lek ten pozwoli uzyskać całkowite wyleczenie dzieci w większości przypadków.
 • W programie lekowym "Leczenie raka piersi" w zaawansowanym hormonozależnym HER2 ujemnym raku piersi rozszerzono z wrześniową listą nowe wskazania dla rybocyklibu (Kisqali) o możliwość leczenia w I lub II linii leczenia w skojarzeniu fulwestrantem.
 • Do programu "Leczenie raka piersi" HER2 ujemnego dodano z wrześniową listą kolejny lek z grupy inhibitorów kinaz CDK4/6 - abemacyklib (Verzenios). Wskazania obejmują I lub II linię leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem.
 • Program lekowy "Leczenie raka piersi" w zakresie inhibitorów kinaz CDK4/6 został wraz z wrześniową listą refundacyjną zaktualizowany, poszerzony i na dzień dzisiejszy objął już wszystkie dostępne technologie lekowe.
 • Brentuksymab vedotin (Adcetris) wchodzi na wrześniową listę refundacyjną w ramach dwóch nowych wskazań:
  1.Leczenie chorych na chłoniaki CD30+ jako terapia podtrzymująca...
  2.Leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe
 • Erlotinib-Zentiva jest pierwszym odpowiednikiem erlotinibu (Tarceva) stosowanego z leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Jego refundacja od września spowoduje obniżkę oficjalnych cen dziewięciokrotnie, czyli ponad 9 mln zł rocznie oszczędności.
 • Ponatynib (Iclusig) jest to nowy lek na wrześniowej liście w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej". Jest to lek sierocy w doustnej formie terapii, który dla części pacjentów jest jedyną opcją terapeutyczną.
 • Romiplostim (Nplate) znajdzie się w dwóch programach lekowych jako kolejna opcja terapeutyczna dla chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną dla dzieci oraz dorosłych. Jest to uzupełnienie międzynarodowych wytycznych o lek o innym mechanizmie działania i formie podania.
 • Nowym lekiem na wrześniowej liście refundacyjnej jest też brygatynib (Alunbrig). Jest to kolejny inhibitor ALK w drugiej linii leczenia w programie lekowym "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca". Ze względu na wysoką skuteczność i korzystne warunki kosztowe oczekujemy pilnego zakończenia całego procesu refundacyjnego i objęcia również pierwszej linii.
 • Niwolumab (Opdivo) - kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc w typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-) obok atezolizumabu i nintendanibu. Znajdzie się na wrześniowej liście refundacyjnej.
 • W programie leczenia choroby Fabry'ego zabraknie zmian od 1.09. Związane jest to z trwającymi pracami nad kształtem programu. W związku z tym odpowiednie dezycje zostaną wydane niezwłocznie po ich ukończeniu (najprawdopodobniej na początku września), ale obowiązywać będą od 1.11.
 • Nowy schemat leczenia umożliwiający jednoczasowe podawanie leków niwolumab (Opdivo) + ipilimumab (Yervoy) w leczeniu skojarzonym w pierwszej linii terapii czerniaka. Ten schemat poprawia istotnie wyniki leczenia pacjentów.
 • Nowa terapia skojarzona od 1.09 - binimetynib (Mektovi) + enkorafenib (Braftovi) stosowana będzie w leczeniu zaaw. czerniaka skóry z mutacją BRAF. Będzie to 3 najnowsza opcja terapeutyczna charakteryzująca się dobrym profilem bezpieczeństwa i wysoką skutecznością dla tej grupy.
 • Dzieci urodzone pomiędzy 33 a 35 tyg. z co najmniej trojaczej ciąży będą miały od września zapewnione szczepienia paliwizumabem (Synagis). Jest to rozszerzenie obecnych wskazań, jako że w programie profilaktyki zakażeń wirusem RS zabezpieczone są już dzieci urodzone przed 33 tc.
 • Szczepionka przeciwko grypie (VaxigripTetra) będzie od 1.09 dodatkowo bezpłatna dla osób 75+. Dla dorosłych z chorobami współistniejącymi lub po przeszczepie i dla kobiet w ciąży (zgodnie z zaleceniem GIS) refundowana będzie szczepionka Influvac Tetra.
 • Dla dzieci od 3 do ukończenia 5 roku refundowana będzie szczepionka donosowa Fluenz Tetra. Jest to bardziej przyjazna dla dzieci forma podania.
 • Oryginalny produkt leczniczy solifenacyny (Vesicare) nie ma kontynuacji od 1.09. ze względu na bardzo wysoką cenę i odpłatność dla pacjenta (3,5 i 7-krotnie wyższe dopłaty niż odpowiedniki). Na rynku dostępnych jest 12 refund. solifenacyn, więc pacjenci są w pełni zabezpieczeni.
 • Hizentra jest to nowa immunoglobulina ludzka normalna w podaniu podskórnym dostępna jako kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych" dla pacjentów z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną.
 • Lonoctocog alfa (Afsyla) to kolejny długodziałający rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII stosowany w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemifilią A i B. Refundowany będzie 1.09.
 • Lonoctocog alfa (Afstyla) to kolejny długodziałający rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII stosowany w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemifilią A i B. Refundowany będzie 1.09.
 • Iloprost Zentiva jest pierwszym odpowiednikiem iloprostu (ventavis) w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Blisko trzykrotna obniżka ceny spowoduje zmniejszenie zmniejszenie o 4,8 mln zł wydatków płatnika. Będzie refundowany od 1.09.
 • Pacjenci z ciężką postacią łuszczycy plackowatej otrzymają od września dwie nowe opcje terapeutyczne (inhibitory interleukiny 23) w programie lekowym - guselkumab (Tremfya) i ryzankizumab (Skyrizi).
 • Etanerceptum (Enbrel) to drugi lek w programie lekowym dla pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej. W refundacji od 1.09.
 • Tofacytynib (Xeljanz) to 3 opcja terapeutyczna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, a pierwsza w formie doustnej. Jest to również pierwsza niebiologiczna terapia w programie. W refundacji od 1.09.
 • Kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym" to tofacytynib (Xeljanz). Będzie to pierwszy lek o podaniu doustnym w tym programie i w nowym mechanizmie działania. W refundacji od 1.09.


ZOBACZ: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r.