„Skoordynowany system opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu - szanse i zagrożenia” to tytuł debaty, która 7 grudnia odbyła się w Biurze RPO. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku oraz Fundacją Ius Medicinae i odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

W konferencji wzięli udział reprezentanci zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki i położne, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i Najwyższej Izby Kontroli. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się m.in.:

  • Jaki wpływ na jakość opieki nad matką i dzieckiem ma wdrożenie zmian w zakresie organizacji opieki okołoporodowej w Polsce?
  • Jakie są skutki wprowadzonego w lipcu programu pilotażowego koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (tzw. KOC)?
  • Jakie zagrożenie niesie ze sobą przyjęte rozwiązanie?

- KOC ma kilka dobrych rozwiązań, ale parę niebezpiecznych. Może ograniczać prawa kobiet do wyboru placówki i położnej, podważa też autonomię położnych i ogranicza ich liczbę w mniejszych szpitalach – mówiła prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, Joanna Pietrusiewicz.

W trakcie konferencji przedstawione zostały też wyniki kontroli NIK z 2016 r. na temat opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych.


Źródło: Biuro RPO