Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło we wtorek (31 sierpnia) stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej publikujemy treść stanowiska w całości.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanego przy piśmie Pana Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r., znak PLO.079.2.2019.1, wskazuje, że projektowana ustawa nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego dotyczącego zdjęcia z lekarzy obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku przy wystawieniu recepty.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że priorytetem projektodawcy powinno być zapewnienie stabilnego finansowania systemu refundacji leków oraz sukcesywne zwiększanie w ramach tego systemu dostępności leków innowacyjnych. Liczne uwagi zgłaszane do projektu przez ekspertów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego wskazują jednak, że opiniowany projekt nie realizuje powyższych celów.

Źródło: NIL