Badanie przeprowadzone na grupie prawie 7500 Amerykanów w wieku powyżej 65 roku sugeruje, że podwyższone ciśnienie krwi, nie jest związane ze wzrostem ryzyka śmiertelności, wśród osób w tej grupie wiekowej o słabszej sile mięśniowej.

Poprzednie badania przeprowadzone przez Oregon State University wykazały związek między wysokim ciśnieniem krwi, a ryzykiem zgonu u osoby w wieku podeszłym, w zależności od stanu siły i sprawności mięśniowej mierzonej prędkością chodu.

Wyniki tych badań są ważne, ponieważ pokazują, że podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego u starszych pacjentów powinno być zróżnicowane. Gdy osoba starsza utrzymuje wysoką sprawność fizyczną zwiększone RR nadal powoduje wzrost ryzyka zgonu. Jednak, gdy osoba taka ma ograniczoną sprawność, ciśnienie krwi nie może być markerem ryzyka śmiertelności.

„Jeśli ludzie są bardzo słabi, zazwyczaj nie reagują dobrze na terapię przeciwnadciśnieniową i nie czerpią korzyści z niskiego ciśnienia krwi", powiedział autor główny Chenkai Wu, absolwent Uniwersytetu Zdrowia Publicznego i Nauk Humanistycznych Oregon State University. „W badaniu udowodniliśmy, że osoby starsze mają bardzo różną aktywność fizyczną, a leki mogą nie przynosić im takiej samej korzyści, co jest zgodne z ideą tzw. medycyny precyzyjnej - nie patrz tylko na wiek, patrz na inne rzeczy, takie jak status aktywności fizycznej.„

Ciśnienie krwi mierzone w milimetrach słupa rtęci jest siłą krwi w stosunku do ściany naczyń. Skurczowe ciśnienie to siła w trakcie skurczu serca, natomiast rozkurczowe w trakcie spoczynku mięśnia sercowego.

Wraz z wiekiem ciśnienie rozkurczowe ma tendencję do spadku, natomiast ciśnienie skurczowe zwykle wzrasta. Wysokie ciśnienie krwi, czyli nadciśnienie tętnicze- może powodować dodatkowe obciążenie serca i tętnic, co prowadzi do większego ryzyka zawału serca i udaru mózgu.

Jednak jak sugeruje Wu, należy rozważyć, czy terapia przeciwnadciśnieniowa jest uzasadniona, biorąc pod uwagę poziom fizycznej aktywności pacjenta w podeszłym wieku.

Siła chwytu, łatwo mierzona niedrogim urządzeniem znanym jako dynamometr, jest popularnym sposobem oceny funkcjonalności w podeszłym wieku. Innym często używanym miernikiem jest szybkość chodu.

Wu przeanalizował dane 7492 osób w wieku 65 lat i starszych, którzy wzięli udział w krajowym badaniu Health and Retirement Study. W ciągu sześciu lat od chwili badania, 25% z badanych zmarło.

Badanie wykazało, że podwyższone ciśnienie skurczowe krwi (150 lub większe) i ciśnienie rozkurczowe krwi (90 lub większe) korelowało z istotnie wyższym prawdopodobieństwem śmierci u osób o normalnej sile uchwytu, co odpowiada 26 kg lub więcej dla mężczyzn i 16 kg lub więcej dla kobiet.

„Wykonaliśmy trzy analizy” powiedział Wu „W pierwszej podzielono grupę badaną na chodzących normalnie i powoli. W drugiej pod względem siły mięśniowej na chwyt słaby i normalny. Trzecia analiza wykazała najmniejszy wpływ wysokiego ciśnienia krwi na śmiertelność u osób chodzących wolno ze słabą siłą mięśniową.”

„Oba parametry są wyznacznikami stanu funkcjonalnego. Biorąc pod uwagę, że każdy z nich może w różny sposób opisywać ten stan, dzięki użyciu obu wyznaczników , możemy w lepszy sposób określić grupę pacjentów, dla których wysokie ciśnienie krwi jest potencjalnie korzystne.”

Specjalista ds. Zdrowia publicznego w Oregon State University Michelle Odden, autor wcześniejszych badań dotyczących chodu, wyjaśnił jak wysokie ciśnienie krwi, może w niektórych przypadkach być pomocne.

„Kiedy się starzejemy, nasze naczynia krwionośne tracą elastyczność i stają się sztywne” powiedział Odden, „Wyższe ciśnienie krwi może być mechanizmem wyrównawczym, aby przezwyciężyć utratę elastyczności naczyń i utrzymać świeży dopływ krwi do mózgu i serca”

„Każdy starzeje się w innym tempie. Istnieje znacząca różnica między 80-latkiem, który regularnie uprawia sport np. grając w golfa, a osobą w tym samym wieku która używa do chodzenia balkonika. Zatem u osób sprawniejszych wysokie ciśnienie krwi może być bardziej objawem chorobowym, niż wyłącznie skutkiem starzenia się.”

Oprócz połączenia ze słabszą siłą chwytania, Wu stwierdził wyraźne odwrócenie związku, pomiędzy wysokim ciśnieniem krwi, a śmiertelnością wśród osób, które nie były fizycznie zdolne do ukończenia testu szybkości chodu. U tych osób stwierdzono, że wysokie ciśnienie krwi wiązało się z mniejszym ryzykiem śmiertelności.

„Jest to mała grupa, ale nie bez znaczenia - 6% osób, które nie były w stanie ukończyć testu” powiedział Wu. „ W porównaniu z siłą uchwytu ukończenie badania jest trudniejsze, ze względu na konieczność utrzymania równowagi i obniżoną siłę mięśniową kończyn dolnych.”

Źródło: sciencedaily.com